Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Modersmål Arabiska HT 2016

Skapad 2016-06-07 12:27 i Modersmålsskolan Helsingborg
Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämne.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Vi kommer att jobba med läsförståelse, hörförståelse, diskussioner, uppsatsskrivande, grammatik, högtider och traditioner genom att använda olika slags böcker samt texter.

Innehåll

Undervisning/ arbetssätt

Under den här terminen kommer vi att arbeta med att läsa, skriva, analysera och sammanfatta olika slags texter.

Vi kommer att genomföra muntliga presentationer om ett visst ämne, och samtala och diskutera i grupp.

Vi kommer att träna på språkets olika grammatiska former som verb, adjektiv, bestämd och obestämd form, singular och plural, substantiv och prepositioner.

Vi kommer att genomföra olika övningar som utvecklar ord- och begreppsförrådet samt synonymer och motsatser.

Vi kommer att prata om hemlands kultur, historia, tradition och göra en jämförelse med den svenska kulturen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Mål

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

 

Målet med undervisningen är:

 

 • att läsa olika slags texter och kunna skriva texter så att andra kan läsa och förstå.
 • att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
 • att kunna delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet).

 • Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Undervisningen och arbetsformer

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Läsning: att läsa olika typer av texter (skönlitteratur, dikter, instruktioner, faktatexter ...). 
 • Läsförståelse: att ta hjälp av olika lässtrategier som hjälper dig att förstå och tolka texter.
 • Hörförståelse
 • Diskussioner
 • Uppsatsskrivande.
 • Grammatik:  Att lära sig vilket tempus man använder och hur man kan variera och bygga ut meningar (med hjälp av tidsord och sambandsord). Att lära sig också innebörden av begreppen, pronomen och ordklasser.
 • Högtider/traditioner

Bedömning

Vid bedömningen kommer hänsynen  tas till att eleverna befinner sig på olika nivåer i sitt lärande.
Förmågan att kunna läsa olika slags texter.
Förmågan att kunna skriva texter där budskapet i texten blir tydligt för läsaren.
Förmågan att formulera sig på sitt modersmål och kunna ge uttryck för känslor och åsikter. 

Förmågan att använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling samt lärande.
Förmågan att anpassa sitt språk efter olika sammanhang och syften.

Matriser

Ml
Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera, uttrycka sig muntligt (tala)
Uttalar och uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bildstöd.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera (lyssna och förstå))
Förstår tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom bekanta arbetsområden.
Förstår helheten i naturligt taltempo, främst inom bekanta vardagssituationer.
Förstår budskapet inom kända arbetsområden.
SAMTALA
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
JÄMFÖRA OCH SE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN SPRÅKEN
Jämföra och se likheter och skillnader i språkets uppbyggnad, göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet
Försöker göra jämförelser mellan språken.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och drar slutsatser, med handledning. Använder sina kunskaper för att utveckla sitt språk, med handledning.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och dra egna slutsatser. Använder medvetet sina kunskaper för att utveckla sitt språk.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, jämför och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Utvecklar aktivt och medvetet sitt språk.
REFLEKTERA KRING LEVNADSSÄTT OCH KULTURER
se likheter och skillnader, kunskaper om traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
Reflekterar kring det upplevda. Framför egna åsikter utan att kunna motivera. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Gör jämförelser och dra egna slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: