Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinbärets GPP ht-16

Skapad 2016-06-07 17:19 i Växthusets förskola Halmstad
Vi kommer att resa till olika "fantasi"planeter som kommer att vara vårt verktyg i vårat arbete mot våra valda mål som är språk och rörelse.
Förskola
Vi kommer att resa till olika "fantasi"planeter som kommer att vara vårt verktyg i vårat arbete mot våra valda mål som är språk och rörelse.

Innehåll

Vi kommer att resa till olika "fantasi" planeter som kommer att vara vårt verktyg i arbete mot våra valda mål som är rörelse och språk, där vi tänker ta hjälp av solen, månen och jordens påverkan på oss t.ex. dag/natt och årstider m.m.

Som introduktion kommer en frontfigur (Tellus) till oss i en rymdraket som landar i ett träd, syftet med detta är att vi pedagoger ska få en bild av barnens tankar i ord och begrepp om rymden. Vi intervjuar barnen därefter. Tillsammans med frontfiguren och QR-koden kommer barnen få uppdrag av olika slag.

Vi bygger upp en historia kring denna person.  Även rörelse hur förflyttar man sig i rymden hur kan man ta sig dit vad skulle gå snabbast, Göra en raket .Vad vet barnen om rymden, solen, månen och jorden?  

Varför?

Framgångsfaktorerna föregående år var: Använda frontfigur aktivt i verksamheten för att föra tema arbetet vidare, Qr-koden var ett bra verktyg för att engagera barnen i arbetet med temat, och att använda problemlösningar som lockar barnen till initiativ och för att få fatt på barnens tankar. Att dela barnen i små grupper gör att fler barn vågar ta plats, det blir en lugnare arbetsmiljö för alla och att vi pedagoger har möjlighet att se varje barns kompetenser.

 Utvecklingsområden från föregående år var:

Frågan är hur kommer vi åt alla barn i vår verksamhet? Fasta barngrupper, för- nackdelar. Skulle intressegrupper fungera bättre? Att diskutera i det nya arbetslaget inför hösten 2016.

Organisera oss på ett sådant sätt att lill-möten blir ett levande arbetssätt.

Att få igång arbetet med kvalitetsberättelsen kontinuerligt. Blädderblock får ersätta gpp protokollet. Och på reflektionstiden skriver vi i kvalitetsberättelsen direkt istället.

Kompiskorten skulle kunna göra i vykortsformat för att kunna finnas uppsatta i varje rum, i syfte att hålla korten levande.

Utifrån erfarenheten av att ha en resurs i barngruppen upplever vi konsekvenser av att denna person inte är med på vår gemensamma reflektionstid. För att alla pedagoger ska vara involverade i alla barn ifall någon skulle sluta eller långtidssjukskriven etc. Det blir också svårt att byta av varandra i temaarbetet.

Vi behöver ha tydliga ramar och struktur i verksamheten så att barnen har möjlighet och blir trygga i den nya grupp konstellationen och verksamheten. Detta för att förebygga konflikter och svårigheten för barnen att kunna välja.

Rummen och miljöerna ska tydligt visa vad man kan gör här.  "Rums signaler"

Att arbeta i små grupper med barnen, att våga ta för sig utifrån sin mognad bli bemött och få möjlighet att lyckas

En i arbetslaget ska gå "läslyftet" därför kommer vi att arbeta med läs och skriftspråk, detta kommer att synas i vår lärmiljö. Bilder, ordbilder, böcker, möjligheten till att skriva på olika sätt t.ex i sand, "rymdstenar" med bokstäver eller symboler/bilder.

Ur de språkliga målbilderna har vi valt att jobba med den "Dialogiska miljön" - Utmana barnen genom att skapa olika typer av "lärandegrupper" utifrån barnens erfarenheter, förförståelse, nyfikenhet och intressen och med utvecklandet av deras språkliga förmågor i fokus.

Utifrån kartläggning av diskrimineringsplanen såg vi följande:

Vissa barn har svårare att hitta nya kompisrelationer i den nya barngruppen. Vi har fått 7 barn från annan avdelning. Övervägande flickor i gruppen, 6 pojkar 14 flickor. Att vara uppmärksam på att pojkarna också får ta plats. Ett barn som inte kan svenska. Det händer att barn slår varandra när de inte får som de vill. Barn kan utesluta varandra genom att säga du får inte vara med. Barn i barngruppen som är i behov av extra stöd.

 Utifrån kartläggningen skapar vi dessa förebyggande åtgärder:

Områden som berörs av åtgärd är:

Funktionsnedsättningar.

Kränkningar

Mål och uppföljning:

Att alla bemöter varandra med respekt och att vi ser en ökad förståelse för sitt handlande.

Åtgärder:

Vi har delat upp barnen i mindre grupper med större möjlighet till vuxennärvaro. Vi erbjuder barnen olika gruppkonstellationer under dagen för att bygga nya broar barnen emellan.

Att fortsätta med kartläggning där vi skriver vilka barn som samspelar med varandra. För att se skapas nya konstellationer eller är barnen kvar i gamla mönster från tidigare avdelningar.

Vi vuxna ska vara mer närvarande i vardagliga situationer för att stötta i barnens relationer.

Att vi bjuder in barnen mycket i dialog kring konflikter och annat som uppstår i vår verksamhet. Använda oss av serieteckningar för att tydliggöra handling och effekt hos barnen.

Att vi i arbetslaget för en aktiv dialog kring hur vi bemöter och hittar nya förhållningssätt och nya vägar för barn med behov av extra stöd. Vi kommer att kontakta specialpedagog för att få stöd i vårt arbete med barn i behov av extra stöd.

Motivera åtgärd:

Öka tryggheten för barnen.

Öka barnens förståelse för sitt handlande.

Öka vår förståelse i hur vårt bemötande och vår miljö påverkar barnen.

 

Syfte/Mål/Lärobjekt

Naturvetenskapliga och fysikaliska fenomen - Rörelse 

Språk - bokstäver, symboler, 

Normer och värden - ansvar, solidaritet, respekt och öppenhet

För barnen

Utifrån målbilden normer och värden som handlar om solidaritet, ansvar, respekt och öppenhet krävs ett förhållningssätt av oss pedagoger där vi bjuder in barnen i dialog för att öka barnens förståelse i att kunna fatta ett beslut och kunna ansvara för det. t.ex det blir ofta diskussion om regnkläder om det ska vara på eller inte. Här får vi också in målet  dialogiska miljöer  från språk målbilderna som handlar om lärande grupper och där språkliga förmågor är fokus.  För att öka barnens förståelse för att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö bjuder vi även in barnen i diskussion om hur vår lärmiljö ska se ut.

Hur ser vi att utveckling sker, ett förändrat kunnande?

Att vi hör och ser att det finns en dialog.

Ser vi att barnen får en ökad förståelse ur någon annans perspektiv. T ex att acceptera att alla barn inte behöver göra likt.

I vårt tema " " vill vi öka barnens förståelse och nyfikenhet för enklare naturvetenskapliga och fysikaliska fenomen  genom hur jorden, månen och solens rörelse påverkar oss. (tid, dag/natt, månader, och årstider) där vi också hittar nya begrepp, ord. Månens olika utseende, fullmåne, halv måne vad heter det vid de andra utseendena. Kan man åka till månen? Har någon varit på månen? Andra begrepp och utökat ordförråd som föds genom temat snurra, sakta, fort, runt, rymden, astronaut, rymdraket, planeter, planetarium, Qr-kod, regnbåge, bakom, framför, större, mellan, liten, vulkan osv......

I temat kommer vi också att synliggöra olika medier för barnen hur man kan söka ny kunskap på olika sätt t.ex film, QR-kod, sökord, projektorn och dator/ipad.

Genom våra språkplaneter vill vi att barnen ska på ett lekfullt sätt upptäcka och bli nyfikna på bokstäver, dess betydelse, hur låter dom/rim, hur ser dem ut och vad händer om man byter ut en bokstav. Bygga berättelse med symboler och bilder. Använda språk stenar till att skapa berättelser använda fantasi

Hur ser vi att utveckling sker, ett förändrat kunnande?

När vi hör att barnen använder för dem nya  begrepp.

När barnen undrar över något och då använder sig av IKT- hjälpmedel för att få reda på mer.

När vi ser att barnen kan känna igen ordbilder. Att barnen börjar ljuda och skriva egna ord.

När vi ser /hör att barnen upptäcker och reflekterar kring likheter/olikheter, betydelsen av bokstavens placering,

visar ett språkintresse och glädje i att använda språk, nonsensrimma.

 

För pedagogerna

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper, och fördelar pedagoger utifrån aktivitet och barn antal. Vi börjar med en grupp ute direkt på morgonen, vi möter upp barnen som kommer 8:30 ute. 

 Vi behöver göra en kartläggnig i början av terminen där vi tittar på vilka som samspelar eller inte samspelar med varandra , intressen utifrån de vi erbjuder, vilka rum väljer barnen att vara i ? Vilket material väljer de?

Skapa oss en förkunskap om temat t.ex de olika begrepp. Vi vill öka barnens förståelse för enklare naturvetenskapliga och fysikaliska fenomen  genom hur jorden, månen och solens rörelse påverkar oss. (tid, dag/natt och årstider) där vi också hittar nya begrepp, ord.

VI behöver arrangera våra miljöer så att barnen kan utforska sambandet mellan olika fysikaliska fenomen som t.ex jorden, månen och solen och även språkstimulerande matrial t.ex berättar stenar, m.m.  

Hur tar vi vara på barnens frågor, funderingar och tankar?
Hur går vi vidare med dessa?

Ta ett steg tillbaka, vara lyhörda, nyfikna och produktiva frågor, 

Dokumentations block, med bilder, barnens kommentarer 

Vi arrangerar små diskussionsgrupper där vi tillsammans med barnen reflekterar över vardagssituation t.ex regnkläder. Vi behöver vara uppmärksamma på händelser som vi behöver ta upp till diskussion.  Vi ska öka vår nyfikenhet och förståelse för barnens tankar och handlingar.

 

utvecklingsområde

Jobba mer med QR-koder

mindmap

 • ljusår, begrepp
 • bygga raket och ramp
 • Rörelse knasplanet hur ska vi ta oss fram idag? Ex krypa till lekplatsen eller runt vår förskola. Att användas sig av för att flytta ut temat utomhus.

 

Prioriteratmål utifrån språk målbilder

Ur de språkliga målbilderna har vi valt att jobba med den "Dialogiska miljön" - Utmana barnen genom att skapa olika typer av "lärandegrupper" utifrån barnens erfarenheter, förförståelse, nyfikenhet och intressen och med utvecklandet av deras språkliga förmågor i fokus.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: