Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden - vänskap år 2-3.

Skapad 2016-06-07 17:23 i Enångers skola Hudiksvall
Utifrån bla TV-serien "Vara vänner" och olika böcker får barnen möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar kring vänskap och hur man är mot andra.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)

I det här arbetet kommer ni att lära er mer om hur man är en bra klasskamrat och vän. Vi kommer att se på "Vara vänner" samt annat material. Vi kommer att läsa böcker om vänskap och känslor. Vi kommer diskutera och samarbeta.

Innehåll

Övergripande mål

I detta arbete finns många kopplingar till läroplanens värdegrund och övergripande mål.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla förmågan att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. I arbetsområdet finns delar från svenska och SO (religion).
Diskussioner och reflektioner utgår ifrån elevernas olika förutsättningar och erfarenheter.


Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Här presenteras de områden i det centrala innehållet som undervisningen kommer att behandla:


 

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt eleven:
- kan berätta om tankar, funderingar och budskap i både film och bok och relatera till egna erfarenheter och vistelsen i skolan.
- lyssna på andra, ställa frågor och kommentera.Under arbetets gång kommer bedömning att ske kontinuerligt. För att öva sig muntligt kommer eleverna få tillfällen och uppmuntras till att berätta. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Undervisning och aktiviteter

- Se avsnitt från serien "Vara vänner", "Hotell kom som du är" samt ev annan litteratur. 

- Prata om kompisproblemet som tas upp i serien.

- I grupper träna samarbete genom att måla en gemensam bild till ett avsnitt.

- Lyssna på skönlitterära berättelser och prata om innehållet.

- Samtala om skolans värdegrund, självklara regler och våra klassregler. 

- Göra värderingsövningar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: