Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk4 Bingel/MatteBorgen 4A,4B

Skapad 2016-06-08 21:09 i Västra skolan Hudiksvall
I Åk 4 använder vi materialet MatteBorgen 4 A och B. Vi kommer arbeta både med boken samt digitalmaterial Bingel – digital färdighetsträning som motiverar och engagerar eleverna. Bingel är ett adaptivt system, dvs nivån på övningarna anpassas efter hur det går för eleven. Alla elever börjar på basnivån. Går det bra blir övningarna mer utmanande och om det går mindre bra får eleven öva på en lägre nivå. På så sätt hålls motivationen uppe för varje enskild elev. Jag som lärare har kontroll och kan se och ha full inblick i hur det går för enskild elev. Efter att klassen har gått igenom ett avsnitt i boken, kan jag skräddarsy bingeluppgifter som är direkt kopplade till det som gåtts igenom.
Grundskola 4 Matematik

MatteBorgen 4 A och 4 B är vår grundbok i åk 4. Innehåll i boken är upplagd på liknande sätt med kapitel, diagnoser och fördjupningar som övningar i Bingel.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition, - fördjupning eller - klar för nästa kapitel.

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att:
 1. eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 2. undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
 3. den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt DP.

Undervisning och arbetsformer

 1. Boken -Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång. Ibland görs detta för alla som arbetar med samma bok. Ibland görs den för den eller de elever som ska börja med kapitlet, före eller efter de andra.
 2. Digitalt -Vi kommer att arbeta med matte digitalt. När eleverna har gjort ett kapitel i boken går man till motsvarande övningar i bingel och tränar vidare. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större sannolikhet är det att fler elever blir stimulerade och engagerade. Med bingel visar det sig att färdighetsträning inte bara är nyttigt, det är roligt och motiverande också!
 3. Praktiskt - Vi kommer att göra praktiska övningar i matematik både enskild och i grupper.

Bedömning

Du bedöms hur du arbetar ensam  och i grupp.

Du bedöms också på hur du löser uppgifterna.

Du bedöms på om du behöver hjälp eller kan du själv se hur man ska lösa uppgiften.

Du bedöms på om Du kan hjälpa andra med matte. Du lär dig mest när du förklarar  för andra hur du tänker och resonerar.

Matriser

Ma
Matris Matematik åk 4 - 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
Kunna dela upp helhet i halvor, fjärdedelar och tredjedelar och veta att helhetens olika uppdelningar ska vara lika stora
Dela upp en helhet i mindre delar. T.ex. åttondelar och tiondelar.
Kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Ma  4-6
Kunna positionssystemet med heltal.
Kunna positionssystemet med heltal och tal i decimalform.
Kunna vårt positionssystem och veta att det finns andra positionssystem med andra baser och klara av att ge exempel på detta.
 • Ma  4-6
Kunna dela t.ex. en tårta på ett korrekt sätt , i lika stora delar.
Kunna utföra mätningar i tid och längd. Kunna dela upp en helhet i mindra delar på ett korrekt sätt. Kunna storleksordna bråk-
 • Ma  4-6
Kunna att procent betyder hundradel och att en hudradel kan skrivas 1/100 och 0,01
Vet att tal kan beskrivas i procentform och förstår sambandet mellan bråk- och decimalform
 • Ma  4-6
Kunna utföra beräkningar med heltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod samt skriftliga beräkningar i multiplikation där en av faktorerna är ensiffrig. Kunna beräkna division utan minnessiffra
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod. Kunna beräkna dividion med minnessiffra. Kunna utföra överslagsberäkning till närmaste tio- eller hundratal.
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i alla fyra räknesätten med någon skriftlig räknemetod. Behärska överlagsräkning och kunna miniräknarens grundläggande funktioner.
 • Ma  4-6
Kunna genom vardagsföremål göra en rimlighetsbedömning. T.ex. finns det ett äpple som väger 5 kg?
Kunna genom enklare problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Kunna genom problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Algebra
 • Ma  4-6
Vet att en bokstav eller symbol kan stå istället för ett tal i en beräkning eller uttryck
Kan arbeta med obekanta tal samt förstå situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Vet att samma bokstav eller symbol betyder samma tal i ett uttryck
 • Ma  4-6
Kan använda algebraiska uttryck och ekvationer i vardagssituationer
 • Ma  4-6
Kan lösa enkla ekvationer.
 • Ma  4-6
Kunna lösa enkla talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera svårare talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången
Geometri
 • Ma  4-6
Kunna beskriva olika geometriska objekt som cirklar, klot och cylindrar. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som rätblock och pyramider. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock och kunna sortera dem efter deras egenskaper
 • Ma  4-6
Kunna göra en ritning av klassrummet i skala 1:100
Kunna räkna ut avstånd mellan två orter med hjälp av kartbok eller liknande.. Kunna konstruera en modell av ett geometriskt objekt
 • Ma  4-6
Kunna symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Ma  4-6
Kunna beräkna omkretsen av en rektangel, kvadrat och triangel
Kunna beräkna arean av en rektangel och kvadrat
Kunna beräkna arean aven triangel och omkretsen på en cirkel
 • Ma  4-6
Kunna använda längdenheterna och ha kännedom om äldre metoder för att mäta längder
Kunna använda och omvandla viktenheterna och längdenheterna. Ha kännedom om äldre metoder för att mäta vikt. Kunna veta skillnaden mellan spetsig, rät och trubbig vinkel. Kunna räkna ut tiden mellan två klockslag
Kunna använda och omvandla volymenheterna. Kunna mäta och konstruera vinklar. Kunna uppskatta hur lång tid någonting tar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  4-6
Kan göra egna undersökningar och jämförelser där slumpmässighet påvisas. t.ex. slå tärning. Veta hur en statistisk undersökning kan gå till.
 • Ma  4-6
Vet t.ex. på hur många olika sätt en kö på fem personer kan placeras
 • Ma  4-6
Kunna tillverka ett enklare stapeldiagram
Kunna avläsa enklare tabeller och diagram
Kunna göra en egen undersökning som sammanställs i en tabell och diagram. Kunna avläsa olika tabeller och diagram och veta vilka olka typer av tabeller och diagram som finns
 • Ma  4-6
Kunna räkna ut medelvärde och känna till begreppet typvärde.
Kunna använda medelvärde, median och typvärde i statistiska undersökningar.
Samband och förändring.
 • Ma  4-6
Kunna blanda saft i till exempel proportionerna 1:4.
Kunna använda till exempel procenträkning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
Kunna göra en egen undersökning som sammanställs i en tabell och diagram. Kunna avläsa olika tabeller och diagram och veta vilka olka typer av tabeller och diagram som finns.
 • Ma  4-6
Kunna göra graderingar av kordinataxlar och placera ut punkter utifrån information av olika slag.
Problemlösning
 • Ma  4-6
Kunna lösa enkla vardagliga problem.
Kunna matematiskt formulera en strategi för att lösa ett vardagligt problem.
Kunna olika problemlösnings strategier och utifrån dem kunna välja det mest effektiva sättet att lösa ett problem.
 • Ma  4-6
Kunna formulera ett vardagligt problem.
Kunna formulera flera vardagliga problem.
Kunna formulera ett problem som kräver lösning i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: