Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KE åk 7. Blandningar och seperationsmetoder vt´16

Skapad 2016-06-09 21:53 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för området blandningar och seperationsmetoder i årskurs 7. Planeringen innehåller en bedömningamatris.
Grundskola 7 Kemi

I naturen är det sällsynt med rena ämnen. Marken, havet och luften består av massa olika ämnen som är blandade. Vad det finns för olika blandningar, några exempel på lösningsmedel samt hur man kan dela upp, separera ämnen från varandra i blandningar är något vi kommer att titta närmare på. Seperationsmetoder är viktiga inom industrin, men används också till vardags i hemmet. Kan du komma på något?

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området "Blandningar" är följande:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Ur dessa punkter kan vi ta ut några delmålkunskaper för området.

 • Du ska få kunskaper om materiens uppbyggnad och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 
 • Du ska känna till några olika blandningar, olika typer av blandningar samt lösningsmedel som är vanligt förekommande.
 • Du ska även känna till och kunna några seperationsmetoder.
 • Du ska lära dig att säkert laborera i NO-ämnena
 • Du ska kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Du ska kunna använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • Du ska kunna göra dokumentation av dina resultat och kunna reflektera kring dem.

Undervisningen

I detta arbetsområde kommer vi till stor del arbeta laborativt.
Det handlar om att du ska bli säker i hanterandet av laborativt material, använda dig av olika undersökningsmetoder, följa labhandledning samt planera genomförandet av laborationer och arbeta systematiskt.
Ni kommer att träna på att dokumentera era resultat i labrapporter.
Vi kommer även ha några teorigenomgångar, där vi går genom de olika begreppen som gäller för området.

Området avslutas med en provlaboration med efterföljande labrapportskrivning (på lektionstid).

Bedömning


Jag kommer att bedöma 

 • Din förmåga att förstå och förklara begreppen.
 • din förmåga att laborera säkert och på ett fungerande sätt

 • din förmåga att skriva en labbrapport

 • din förmåga att koppla samman resultat på laborationer och hur du förklarar det med fakta.

Bedömningen kommer att ske dels vid enskillda lektionstillfällen som till störst del utgörs av laborationer, men även skriftligt.

 

Matriser

Ke
Kemi matris Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra en laboration
K5 Följa instruktioner, formulera frågor och planera laboration.
Du genomför laborationerna enligt instruktion. Bidrar även till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa som efter viss bearbetning går att använda sig av i praktiken.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar dessutom enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa som direkt går att använda sig av i praktiken.
Genomförandet av laboration
K6 Säkerhet och användandet av av utrustning
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Reflektion över laboration
K7 Jämföra resultat och dra slutsatser utifrån modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Reflektion över laboration
K8 Rimlighet och förbättringar
Du för ett enkelt resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för ett utvecklat resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för ett välutvecklat resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation av laboration
K9 Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
K10 Begreppskunskap - Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Ke
Kemi matris Lgr11

Använda kunskaper i kemin för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument
K2 Framföra och bemöta åsikter och argument.
I diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
K3 Källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Användning och anpassning av information
K4 Att kunna använda information och anpassa framställningen.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra en laboration
K5 Följa instruktioner, formulera frågor och planera laboration.
Du genomför laborationerna enligt instruktion. Bidrar även till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa som efter viss bearbetning går att använda sig av i praktiken.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar dessutom enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa som direkt går att använda sig av i praktiken.
Genomförandet av laboration
K6 Säkerhet och användandet av av utrustning
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Reflektion över laboration
K7 Jämföra resultat och dra slutsatser utifrån modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Reflektion över laboration
K8 Rimlighet och förbättringar
Du för ett enkelt resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för ett utvecklat resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för ett välutvecklat resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation av laboration
K9 Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
K10 Begreppskunskap - Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen.
K11 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att resonera kring olika processer samt se kemiska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle.
K12 Du kan beskriva kemiska processer och se samband gällande energiomvandlingar och olika kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Niljöpåverkan och hållbar utveckling
K13 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att resonera kring energi och naturresurser samt hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
K14 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att förklara naturvetenskapliga upptäckters betydelse.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: