Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, addition och subtraktion år 4 vt-16

Skapad 2016-06-12 18:42 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområdet "addition och subtraktion" kommer att utveckla kunskaper om: - olika metoder för att addera och subtrahera tal - samband mellan de båda räknesätten
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

  • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt Innehåll:

Mål

Mål med arbetsområdet:

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om:

- att förstå och använda olika räknemetoder (förändra, talsortsräkning, uppställning/algoritm) för att addera tal

- att förstå och använda olika räknemetoder (nära/lite, talsortsräkning, uppställning/algoritm) för att subtrahera tal

- att förstå samband mellan addition och subtraktion

- att lösa textuppgifter/problem med hjälp av addition och subtraktion och de aktuella räknemetoderna

- att välja och använda lämplig räknemetod kopplat till räknesättet och talen i uppgiften som ska beräknas

- att redogöra för hur man kommer fram till svaren i beräkning av rutinuppgifter och textuppgifter, både muntligt och skriftligt

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, diskutera och resonera i grupp.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:

-  varva gemensamma samtal och genomgångar av de olika räknemetoderna med arbete enskilt och i olika grupperingar.

- träna på att befästa de olika räknemetoderna. Först tränar vi de olika metoderna var för sig och därefter tränar vi på att se på uppgiften och därefter välja och använda lämplig metod. Vi kommer bl a använda oss av små whiteboardtavlor och träningshäften. Gemensamt resonerar vi kring hur man använder de olika metoderna, samt tränar oss på att föra och följa resonemang kring beräkning av olika rutinuppgifter. Då kommer vi även att lyfta svarets rimlighet.

- träna på att använda de aktuella orden och begreppen när vi samtalar och resonerar tillsammans

- resonera kring sambandet mellan de båda räknesätten, samt ge tips på hur man kan kontrollera sina beräkningar för att undvika "slarvfel"

- lösa textuppgifter/problem tillsammans och enskilt. Då kommer vi lyfta strategier man kan använda sig av för att lyckas lösa dessa uppgifter på bästa sätt.

- använda oss av olika lathundar. De olika räknemetoderna och tillhörande begreppen förklaras och olika strategier som man kan använda sig av vid beräkning belyses och sammanfattas. Strategier vi lösning av textuppgifter och problem tas också upp.

- även arbeta med individuellträning med hjälp av t ex arbetsblad till "Koll på matematik".

 
Aktuella ord och begrepp:

addition, subtraktion, additionstecken, subtraktionstecken, likhetstecken, summa, differens, term, förändra, nära/lite, talsortsräkning, uppställning/algoritm, tillsammans, öka, minska, dra ifrån, lägga till, rimligt, samband, växla/låna, ungefär lika med, avrunda ...

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

  • förstå och använda olika räknemetoder för att addera och subtrahera tal

  • förstå samband mellan addition och subtraktion

  • lösa textuppgifter/problem med hjälp av addition och subtraktion, samt hur du väljer och använder de aktuella räknemetoderna

  • redogöra för hur du kommer fram till svaren i beräkning av rutinuppgifter och textuppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: