Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PEDAGOGISKT PLANERING I MODERSMÅL – ROMANI CHIB SOM NATIONELLT MINORITETSSPRÅK ÅRSKURS 1-3

Skapad 2016-06-13 11:15 i Modersmålsskolan Helsingborg
Denna LPP gäller för ämnet MODERSMÅL – ROMANI CHIB SOM NATIONELLT MINORITETSSPRÅK ÅRSKURS 1-3
Grundskola 1 – 3 Modersmål

 

Romer är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk – romani chib – är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov av att stärkas. För att säkra språkens framtid i landet är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Språken är viktiga kulturbärare som uttrycker gemensamma erfarenheter, värden och kunskaper som förenar de nationella minoriteterna i Sverige med människor som talar samma språk i andra delar av världen. Att ha kunskaper i språket och om minoritetens kultur kan ge nya perspektiv på den egna identiteten och stärker möjligheterna till deltagande i samhällslivet i Sverige och andra länder.

 Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och sam­tala på det nationella minoritetsspråket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att möta och utveckla kunskaper om texter på språket i olika genrer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, språklig säkerhet i tal och skrift samt tilltro till sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sig och samspelar med andra i tal och skrift, liksom en medvetenhet om hur språkbruket varierar beroende på situation och sociala sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens historia, kulturella uttryck och traditioner. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens musik, litteratur och andra estetiska uttrycksformer. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om det nationella minoritetsspråkets ursprung, utveckling och nutida status.

Genom undervisningen i romani chib som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och
 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

Innehåll

Syfte

 

 • Undervisningen i romani chib som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

CENTRALT INNEHÅLL ÅRSKURS 1–3, INOM RAMEN FÖR ROMANI CHIB SOM ANDRASPRÅK

Läsa och skriva: 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka ord och fraser i enkla texter
 • Strategier för skrivande av enkla presentationer, beskrivningar och meddelanden.
 • Alfabetet på romani chib samt förhållandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala:

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel intressen, personer och platser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Språkliga företeelser som uttal och intonation i det språk eleven möter

Texter:

 • Berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, dikter, sagor och sånger.
 • Enkla instruerande och beskrivande texter.
 • Enkla texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • Ord och begrepp med anknytning till romska miljöer, till exempel ord för högtider, religiösa traditioner, romska traditionella dräkter och släktbenämningar.

Romsk kultur:

 • Traditioner och högtider inom olika romska grupper.
 • Romskt kulturarv, till exempel i form av hantverkstraditioner.
 • Språkområden där elevernas varieteter av romani chib talas.

Arbetsformer och materiel

 1. Organiseras utifrån varje elevs behov. 2. Utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. 2 Ta till vara elevens ämneskunskaper och utveckla vidare. 4. Tillämpa arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande.5. Ge eleverna det stöd som de behöver för att effektivt fortsätta sitt lärande. 6. Ska vara saklig och allsidig. 7. Stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. 8. Vara likvärdig, normerna för likvärdig undervisning utgår från de Nationella målen.9. Ge möjlighet till eleverna att pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor genom drama, rytmik, musicerande och skapande i bild, text och form.10. Ge trygghet, vilja och lust att lära.
 2. BILD

  De mål jag har utgått från är:

  Jag som modersmålslärare skall i min undervisning med film och bild sträva efter att eleven på sitt modersmål:

  • utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av digitala metoder och tekniker
  • blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder
  • utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande 

INTRODUKTION

 1. Vid första möte med eleven och elevens föräldrar låta föräldrarna och barn komma till tals och ta del av deras tankar och förväntningar.
 2. Vid möte med familjen försöka få en bild av tidigare skolgång
 3. Visa respekt och intresse för elevernas erfarenhet av skola och lärande.
 4. Underlätta elevernas väg in i klassen och skolans gemenskap.
 5. Vid utvecklingssamtal med eleven och föräldrar lyssna in vad de har för förväntningar på mig som lärare.
 6. Informera eleven och föräldrar om modersmålsenheten och skolans innehåll och arbetssätt.
 7. Samverkan med familjen sker i dialog.

 8. RESPEKTFULLT sätt förmedla vilka nationella mål som finns för modersmålsenheten och hur vi arbetar för att nå dessa mål.

 9. Tydliggöra, förklara och skapa förståelse för de styrdokument som gäller samt skolans roll och funktion, informationen till  föräldrarna om hur modersmålsenheten fungerar ska ges återkommande.

 10. Skapa goda och förtroendefulla relationer med eleven och elevens föräldrar

 11. Tidigt hitta elevens förmågor och starka sidor för att eleven får visa sina starka sidor och talanger.

Bedömning

Se bedömningsmatriser

Matriser

Ml
PP i modersmål för åk 1-3 bedömningsmatris Skol-och Fritidsförvaltningen Helsingborgs stad

E
C
A
Läsa
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till mottagaren. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap
Skriva
Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur, välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
.Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträ- dande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Tala och samtala
Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
.I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra.
Du märker struktur i korta fraser och meningar.
Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar.
Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du utrycker känslor och åsikter med flera ord.
Romsk kultur
Eleven har grundläggande kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge enkla beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också enkla resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.
Eleven har goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också utvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.
Eleven har mycket goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också välutvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: