Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola , matematik åk 4, 16/17

Skapad 2016-06-13 11:40 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, matematik åk 4

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

4. Arbetssätt

1) Rationella tal.... (alla tal som kan skrivas som ett bråk av två heltal)
- placera och läsa av tal på tallinjen 0-10.000 samt 5-,10-, 50-, 100-skutt
- storlekssortera, skriva och läsa tal inom talområdet 0-10.000
- rep. positionssystemet t.ex. vad ska du lägga till för att talet 2.853 ska bli 2.954?, skriva talet som har 3 tusental, 4 hundratal och 7 ental, dela upp tal i talsorter osv
- rep. udda/jämna tal, skillnad på tal(oändligt många) och siffror (10st)

3) Tal i bråkform.....
- läsa och skriva bråk som 1/2, 1/4, 3/8, 5/6
- veta hur många delar det går på en hel, 2/2 = 1 hel
- förstå bilder av bråk och hur det skrivs som bråk
- t.ex. måla en tredjedel av en banan, visa en fjärdedel av en pizza osv
- storlekssortera stambråk, dvs. de som har täljaren 1.
- storlekssortera bråk med samma nämnare, t.ex. 1/5, 3/5 och 4/5
- genomför BD1 och BD2

5) Centrala metoder .....
- rep. och öva strategier vid huvudräkning av addition 0-20 (10-kamrater, tvillingar, nästan 10-kamrat eller tvilling, öka/minska, vid 9 tänk 10 och ta bort en, fyll på till 10 osv)
- rep. och öva strategier vid huvudräkning av subtraktion 0-20, med och utan 10-talsövergångar. Sambanden mellan addition/subtraktion och nyttan av strategierna man lärt sig vid addition. Speciellt vid subtraktion är öka/öka eller minska/minska, ta bort ner till 10 och sen resten osv.)
- genomför ev.testen AG 4 och 5 som repetition
- skriftliga strategier att beräkna addition och subtraktion med större tal, 0-10.000 (tankeled och/eller uppställning) både med och utan växling.
- rep. sambandet mellan multiplikation/addition samt multiplikation/division.
- rep.multiplikationstabellerna 0-5 samt 10 och utöka med tabellerna 6-9
- genomför AG 6
- multiplikation med 10, 100, 1000 samt t.ex. 3x30, 5x600 osv.
- skriftliga strategier att beräkna multiplikation med ett ental och ett större tal, t.ex. 3x4212 (tankeled och/eller uppställning)
- kortdivision t.ex. 1248/4
- genomför AS 1 och AS 2
- öva upp säkerhet och snabbhet för alla fyra räknesätten på miniräknaren.
- redogöra för sina val av strategier samt olika led i beräkningen

6) Rimlighetsbedömning....
- fortsätta vänja sig vid att titta om svaret kan vara rimligt innan de går vidare till nästa uppgift. Är det rimligt att äta ett äpple på 3 sek, att det är ungefär 3 meter i takhöjd, att ni kan få ihop 1000kr om alla i klassen ger 10kr var osv?
- kunna motivera sin rimlighetsbedömning

7) Obekanta tal och dess egenskaper....
- rep. likhetstecknets betydelse
- utöka användandet av symboler för obekanta tal i alla fyra räknesätt t.ex. x/4 =4, 100·x =5000

10) Mönster i talföljder....
- förstå talföljder, t. ex. 39, 36, 33 _ samt beskriva hur de är gjorda
- göra egna fungerande talföljder

11) Grundläggande geometriska objekt...
- repetera kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock
- egenskaper hos dessa figurer samt definitionen på sida, hörn, kant, linje, sträcka, punkt
- rät/trubbig/spetsig vinkel

13) Symmetrin i vardagen.....
- betydelsen av ordet symmetri
- symmetrin i vardagen, naturen och konsten (fjärilar, människan, speglar, konstförrådet)
- konstruktion av symmetriska mönster (bilduppgift)

14) Metoder för hur omkrets och area....
- rep. begreppen omkrets och area
- uppskattning av omkrets och area på tvådimensionella geometriska figurer 
- beräkna omkrets och area på tvådimensionella geometriska figurer

15) Jämföra, mäta och uppskatta längder och tid...
- rep. längd, fortsätt öva att uppskatta, mäta och jämföra längder från mm till meter.
- enhetsomvandling
- mätning med nutida och äldre metoder, t.ex. aln, fot, tum osv.
- rep. digitala klockan, från analog klocka till digital tid och tvärtom
- räkna med tid, t.ex. Hur länge får jag vänta om träningen slutar 16.30 och bussen går 17.00?
- rep. månadernas nummer, skriva/läsa datum på olika sätt, högtider, almanackan mm
- rep. termometern samt lägg till att räkna ut hur mycket temperaturen sjönk/steg. 

17) Enkel kombinatorik.....
- t.ex. på hur många olika sätt kan du placera en familj runt ett bord (gamla känguruuppgifter)
- redogöra för tillvägagångssätt

18) Tabeller och diagram....
- skillnad på tabell och diagram
- läsa ut och tolka fakta ur tabeller
- rep. hur man läser ut och tolkar fakta ur stapeldiagram och cirkeldiagram
- planera och göra en egen undersökning, ordna resultatet i en tabell och redovisa det i ett stapeldiagram

23) Strategier för matematisk problemlösning....
- arbeta vidare med att förstå och lösa svårare problemlösningsuppgifter inom skiftande områden (pengar, tid, längd, antal osv) viktig/oviktig information, lämpligt räknesätt samt metod, visa hur man tänkt, svara med rätt enhet samt avgöra om svaret är rimligt.
- lyssna på andra, ställa frågor, förklara egna lösningar och val av metod, argumentera för sina tankar
- genomför AS 3
- enskilt-, par- och gruppövningar finns att låna i matteverkstan

24) Matematisk formulering av frågeställningar....
- öva på att formulera egna frågor inom alla fyra räknesätt, lek frågetillverkare, låt andra elever lösa uppgifterna.
- öva ofta på att resonera kring, motivera, förklara, lyssna, fråga och svara på frågor om val av metod, räknesätt, resultatets rimlighet osv.

5. Bedömning

Bedömning görs genom:
- skriftliga diagnoser samt provräkningar
- Skolverkets Diamantmaterial AS 1, AS 2, AS 3, BD 1, BD 2, AG 6
- praktiska övningar, par- och gruppövningar
- samtal med eleven / muntliga redogörelser
- iakttagelser under lektionstillfällena
- elevarbeten

6. Kunskapskrav

Se Tyresö kommuns bedömningsmatriser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: