👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väggskåp

Skapad 2016-06-13 13:51 i Gylle skola Borlänge
Uppgift som ger eleverna möjlighet att skapa ett personligt skåp av trä.
Grundskola 8 Slöjd
Du ska få tillverka ett väggskåp. Här kommer du att få lära dig hur man kan blanda trä och metall för att få ett snyggt resultat samt att du kommer få lära dig nya sätt att ytbehandla trä.

Innehåll

Tidsplan

Uppgiften beräknas ta hela terminen. Blir du klar innan terminen är slut, så delas ny uppgift ut av läraren.

Lektion 1: genomgång av gemensam ritning, skissande av egna idéer, genomgång av olika tekniker som man får använda sig av.


Resterande lektioner: Visning av tekniker, elever arbetar självständigt med sitt skåp.

Målsättning är att själva skåpstommen ska vara klar till höstlovet. Efter lovet läggs fokus på metallarbete och ytbehandling.

Mål

När du är klar med uppgiften skall du kunna/veta:

 • Utveckla en idé
 • Planera och skissa.
 • Göra aktiva och medvetna val gällande färg, form och tillverkningssätt.
 • Dra lärdom av tidigare erfarenheter i slöjden.
 • Bedöma sitt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete.
 • Ha utvecklat sin självständighet i slöjdprocessen.

Arbetssätt, metod och material:

Vi kommer under terminen att arbeta med följande: sammansättningstekniker, montering av gångjärn och låsanordningar, metallformning samt olika typer av ytbehandling.

Inspiration kommer att ges via bildspel och genom ert egna sökande, t.ex. via bibliotek och internet.

Instruktioner kommer att ges muntligt, skriftligt, praktiskt.

Bedömning:

Lärarna kommer att bedöma följande delar:
Din skiss och din ritning.

Din idéutveckling.

Din problemlösningsförmåga. 

Din förmåga att använda verktyg och tekniker.

Din förmåga att redovisa och berätta om ditt arbete.

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att reflektera både i slöjdprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete 
 • din självständighet i slöjdprocessen


Din redovisade slutprodukt ska uppfylla angivna förutsättningar.

Uppgifter

 • Slöjd: Inlämning/Godkännande av skiss och ritning

 • Slöjd: Redovisning av resultat och process

 • Slöjd: Tillverkning av skåp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Arbetsområdet: ”Förvaring”, konstruktionsuppgift för år 8

F
E
C
A
Idé
Presentera sin idé, rita skiss, göra ritning
Behöver utveckla förmågan att presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan med handledning presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan presentera idéer, skisser, ritningar så att alla förstår hur slutprodukten skall se ut och fungera.
Färg, form, funktion
Behöver utveckla förmågan att välja färg och form.
Skapar föremål och kommenterar val av färg och form.
Skapar föremål med personligt uttryck och motiverar val av färg och form.
Skapar medvetet föremål med personligt uttryck med hjälp av färg, form, proportioner, yta och struktur.
Materialval
Behöver utveckla förmågan att välja och motivera lämpligt material.
Klarar med handledning att välja lämpliga material men har svårt att motivera valet.
Klarar ofta av att välja lämpliga material och kan ofta motivera valet.
Kan självständigt välja och motivera vilka material som ska användas.
Miljö och ekonomi
Miljöaspekter; globalt, produktion, bearbetning, transport, återvinning och kostnader
Behöver utveckla kunskapen om material och dess miljöaspekter och kostnader.
Kan beskriva sina val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Kan förklara sina val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Kan reflektera över och argumentera för val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Teknikval
Behöver utveckla kunskap om olika tekniker för att välja rätt metod för arbetet.
Har kännedom om olika tekniker och genomför dem praktiskt med handledning.
Har kunskaper om olika tekniker och behärskar dem praktiskt.
Har goda kunskaper om olika tekniker och behärskar dem med mycket gott slutresultat.
Ansvar
Behöver utveckla förmågan att ta ansvar för det egna arbetet (t.ex. saknar slutförda arbeten, Väljer inte svårighetsgrad).
Tar visst ansvar för det egna arbetet (t.ex. behöver handledning för att slutföra arbetet, tar inte initiativ till att höja svårighetsgraden).
Tar alltid ansvar för det egna arbetet (t.ex. slutför alltid arbetet, tar initiativ för att höja svårighetsgraden).
Tar alltid ansvar för arbetet och helheten i slöjdsalen (t.ex. slutför alltid arbetet, arbetar aktivt för att höja svårighetsgraden).
Hantverksskicklighet
Behöver utveckla förmåga att hantera tekniker, verktyg och material.
Klarar att med handledning hantera tekniker, verktyg och material.
Behärskar tekniker, verktyg och material.
Behärskar tekniker, verktyg och material med gott resultat.
Noggrannhet
Har svårighet att genomföra ett arbete.
Varierad kvalitet på arbetet.
Arbetet håller god kvalitet, även vad gäller slutfinish.
Arbetet håller alltid jämn och hög kvalitet, även vad gäller noggrannhet och slutfinish.
Självständighet
Behöver utveckla förmågan att arbeta självständigt efter instruktioner.
Kan arbeta efter enkla instruktioner med handledning.
Arbetar självständigt efter olika former av instruktioner med handledning.
Arbetar helt självständigt efter olika former av instruktioner.
Problemlösning
Behöver utveckla förmågan att kreativt lösa problem som uppstår.
Prövar ibland att kreativt lösa problem som uppstår. Behöver handledning i att lösa problem.
Prövar olika kreativa lösningar på de problem som uppstår med varierat resultat.
Löser kreativt de problem som uppstår med gott resultat
Utvärdering
Behöver utveckla förmågan att se och beskriva de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.
Kan se sambandet mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet men har svårigheter att diskutera sambanden.
Kan diskutera samband mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.
Kan urskilja och diskutera sambanden mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.

Förtydligande av ordval:

Initiativ: Du har en egen drivkraft och utnyttjar tiden. Du har lust och vilja att prova på nya saker. Du tänker kreativt och prövar lösningar på problem. Självständighet: Du söker information och arbetsbeskrivningar, kommer med idéer och egna förslag på lösningar, du litar på din egen förmåga. Kreativitet: Du är nyskapande, utvecklar dina idéer, löser problem och prövar nya vägar. Eget ansvar: Du är rädd om ditt eget arbete och håller ordning på ditt och skolans material. Du följer instruktioner och skyddsföreskrifter. Du är uthållig i arbetet och slutför det på ett bra sätt. Du visar hänsyn och samarbetar i slöjdgruppen. Lämpligt material: Du väljer material som passar för ändamålet. Slutfinish: Du färdigmonterar slöjdföremålet. Föremålet ska se så tilltalande ut som möjligt. Kvalitet: Du väljer lämpliga material, tekniker, hållbarhet, färg, form och är noggrann i arbetet.
F
E
C
A