Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen direkt 6A

Skapad 2016-06-13 17:35 i Njupkärrs skola Tyresö
Höstterminen -16 kommer att inledas med en kort repetition av tidigare termins arbetsområde som var sambandet mellan decimaltal, bråk och procent. På detta område kommer en utvärdering att göras genom ett diagnostiskt test. Därefter kommer fokus att vara på geometri, i kapitel 3. I kapitel 4 ska eleverna arbeta med koordinatsystem och i sista kapitlet, kap 5 ska eleverna arbeta med algebra. I slutet av terminen ska kapitel 2 repeteras då procent och sannolikhet fokuserades på under förra terminen. Samtliga kapitel kommer att utvärdera elevens förmåga att lösa matematiska problem genom ett diagnostiskt test. Välj Lgr11 och koppla därefter mot önskade ämnen och skolår. Skriv sedan över denna text med din beskrivning av LPP´n. Spara utkast och publicera sedan din LPP.
Grundskola 6 Matematik

Höstterminen -16 kommer att inledas med en kort repetition av tidigare termins arbetsområde som var sambandet mellan decimaltal, bråk och procent. På detta område kommer en utvärdering att göras genom ett diagnostiskt test.
Därefter kommer fokus att vara på geometri, i kapitel 3. I kapitel 4 ska eleverna arbeta med koordinatsystem och i sista kapitlet, kap 5 ska eleverna arbeta med algebra.
I slutet av terminen ska kapitel 2 repeteras då procent och sannolikhet fokuserades på under förra terminen. Samtliga kapitel kommer att utvärdera elevens förmåga att lösa matematiska problem genom ett diagnostiskt test.

Innehåll

1. LPP Matteborgen direkt 6A

Under höstterminen kommer du att få kunskap om hur area och omkrets kan beräknas. Dessutom ska en snabb repetition göras på området decimaltal, procent samt bråk. Du kommer även att lära dig att läsa av tabeller och koordinatsystem. Ett kapitel handlar om algebra. Avslutningsvis kommer du att få repetera procent samt sannolikhet.

Vi kommer att arbeta tillsammans genom gemensamma diskussioner men du kommer även att arbeta enskilt.

För att bedöma din insats kommer du att visa dina förmågor genom att aktivt delta i diskussioner men även genom att  lämna in läxor och skriva bra resultat på diagnostiska prov.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

4. Arbetssätt

Vi kommer att gemensamt undersöka samt diskutera nya områden. Likaså kommer olika gruppkonstellationer att skapas när olika områden ska undersökas. Dessutom kommer eleven att arbeta enskilt med uppgifter ur boken samt med hemläxor.

5. Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom att eleven visar sig aktiv under lektionerna samt i diskussionen som förs i klassrummet. Som summativ samt formativ bedömning kommer diagnostiska test att utföras för att se elevens matematiska framsteg inom olika områden. Dessutom kommer inlämnande av läxor inom utsatt tid att inverka på elevens chans till att få individuella insatser med syftet av att elevens utveckling ska vara optimal.

6. Kunskapskrav

Här visar du aktuella kunskapskrav. Använd Tyresö kommuns matriser genom att använda knappen "kopiera matris". Använd endast de delar av matrisen som behandlas i arbetsområdet. (Klicka på "x" för de kunskapskrav du vill ta bort. Mer information hittar du i handboken)

Skriv över denna text.

Matriser

Ma
Tyresö Matematik år 4-6

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett **i huvudsak** fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med **viss** anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett **relativt väl** fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med **förhållandevis god** anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett **välfungerande** sätt genom att välja och använda strategier och metoder med **god** anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett **i huvudsak** fungerande sätt och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan **bidra till** att ge **något förslag** på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan **ge något förslag** på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan **ge förslag** på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven har **goda** kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett **väl** fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **relativt väl** fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **väl** fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra **enkla** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra **utvecklade** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra **välutvecklade** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda **i huvudsak** fungerande matematiska metoder med **viss** anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med **tillfredsställande** resultat.
Eleven kan välja och använda **ändamålsenliga** matematiska metoder med **relativt god** anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med **gott** resultat.
Eleven kan välja och använda **ändamålsenliga och effektiva** matematiska metoder med **god** anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med **mycket gott** resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **i huvudsak** fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med **viss** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **ändamålsenligt** sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med **förhållandevis god** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt** och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med **god** anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till **viss** del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som **för resonemangen framåt**.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som **för resonemangen framåt** och **fördjupar eller breddar dem**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: