Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makedonska åk 7-9, Höst 2016

Skapad 2016-06-14 09:02 i Modersmålsskolan Helsingborg
Under 2016-2017 terminen kommer vi att fokusera oss och arbeta med samhällsorienterade frågor, historia, geografi, att skapa egna texter, översättning, grammatik och muntlig presentationer.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin språkförmåga, urskilja språkliga strukturer och normer. Vi ska arbeta med att läsa, skriva, lyssna och redovisa likheter och skillnader mellan de tre största religionerna.

 • Självporträtt(Mојот портрет)
 • Geografisk orientering (ориентирање во светот исток, запад, север, југ)
 • Kalender(dag, månad, klocka) ден, недела, месец
 • Min hemstad (Мојот роден крај)
 • Historia (Историја/минато Гоце Делцев, Никола Карев)
 • Спомениците
 • Traditioner (Традиција, занаети во Македонија/ Шведска)
 • Landets symbol (Државни симболи)
 • Pengar (Монети)
 • Se värdigheter (Убавините на родниот крај)
 • intervju
 • Vattens betydelse (Вода во природата користење)
 • Luften (Воздух/ загаден и чист)
 • Ljus (Светлина)
 • Solen (Изгревање и заоѓање на сонцето)
 • Växter (растенијата во ливада и во нива)
 • Trafik-(Сообраќај воздушен, сувоземен, воден)
 • Känslor
 • Skönlitteratur
 • Bokrecension

 

Du ska forska, läsa och skriva om kända legender, helgon, uppror, hjältar som har stor betydelse för dagens Makedonien.Vi ska fortsätta att forska Makedonien genom dokumentär serien "Истражи ја Македонија" .

Arbetsformer. gruppövningar, parövningar, individuellt arbete, hög(tyst) läsning.

Material: tidningar, film, internet, lärobok, språkspel osv.

 

Innehåll

Mål

SKRIVA

 • Du ska lära dig att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll så att andra förstår vad du ville säga.
 • Du ska lära dig utveckla och med innehåll/beskrivningar  förbättra dina texter.
 • Du ska lära använda dig av miljöer, tider ,personer och känslor i dina texter.
 • Du ska känna till och kunna använda skrivregler och grammatik och sambandord.

LÄSFÖRSTÅELSE

 • Du ska lära dig att läsa olika typer av texter.
 • Du ska utveckla läsförmågan och läsförståelse/analys och budskap..
 • Du ska kunna stavningsregler för olika ljud på makedonska.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA

 • Vi kommer att läsa och skriva olika texter.
 • Vi kommer att träna på texter och språkuppbyggnad.
 • Vi kommer att träna på att använda olika verb tempus och sambandord.
 • Vi kommer att göra en enkel jämförelse i meningsbyggnad mellan svenska och makedonska.

FÖRDJUPNING:

 • Eleven får välja själv en bok, tema, film.
 • Eleven ska skriva bokrecension/sammanfattning.
 • Eleven ska redovisa den muntlig och skriftligt.

 

Detta ska bedömas

 • Skrivförmågan.
 • De texter du skriver,
 • Hur du kan variera språket genom ett bra ordförråd.
 • Hur du kan behärska ordklasserna och verb/ tempus
 • Läsförmågan och läsförståelse.
 • Hur du kan jämföra mellan svenska och makedonska i meningsbyggnad.

SAMT se matris.

Matriser

Ml
Makedonska åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera, uttrycka sig muntligt (tala)
Uttalar och uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bildstöd.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera (lyssna och förstå))
Förstår tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom bekanta arbetsområden.
Förstår helheten i naturligt taltempo, främst inom bekanta vardagssituationer.
Förstår budskapet inom kända arbetsområden.
SAMTALA
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
HANTERA SPRÅKET
på ett allsidigt och nyanserat sätt för olika syften (Graden av ledighet, variation, språkbehandling och formell säkerhet i språkanvändningen är viktiga aspekter att beakta vid bedömningen. )
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
JÄMFÖRA OCH SE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN SPRÅKEN
Jämföra och se likheter och skillnader i språkets uppbyggnad, göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet
Försöker göra jämförelser mellan språken.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och drar slutsatser, med handledning. Använder sina kunskaper för att utveckla sitt språk, med handledning.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och dra egna slutsatser. Använder medvetet sina kunskaper för att utveckla sitt språk.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, jämför och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Utvecklar aktivt och medvetet sitt språk.
REFLEKTERA KRING LEVNADSSÄTT OCH KULTURER
se likheter och skillnader, kunskaper i den egna kulturens historia, litteratur, värden, levnadssätt och samhällsförhållanden - jämfört med svenska villkor och förhållanden
Reflekterar kring det upplevda. Framför egna åsikter utan att kunna motivera. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Gör jämförelser och dra egna slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter
TA ANSVAR FÖR SIN SPRÅKINLÄRNING
Ansvar och självständighet i planering, genomförande och utvärdering av det egna språkliga arbetet
Kan följa enklare instruktioner och planeringar.
Kan följa instruktioner och planeringar, gör medvetna val utifrån behov och intresse.
Tar ansvar för och gör även egen planering att utgå från.
Tar eget ansvar för lärandet. Är systematisk, samt planerar självständigt och tillsammans med andra.
Känner till olika inlärningsstrategier.
Reflekterar kring sin lärstil. Är medveten om bästa inlärningsstrategi för egen del och försöker använda den kunskapen för det egna lärandet.
Reflekterar över inlärning och lärstilar. Provar olika inlärningsstrategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter. Är medveten om och väljer lämplig inlärningsstrategi utifrån situationen.
Reflekterar medvetet över sin inlärning och lärstil. Är medveten om och utvecklar sina styrkor och arbetar med sina svagheter. Använder medvetet olika inlärningsstrategier och anpassar dessa till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: