Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andra språk år 2

Skapad 2016-06-14 09:12 i Skulltorps skola Partille
I denna pedagogiska planering kan du läsa om vad vi ska arbeta med i ämnet svenska år 2.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Svenska/Svenska som andraspråk år 2.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Årskursplanering i Svenska och Svenska som andra språk.

Syfte

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Vi kommer att arbeta med:

 • läsa och skriva
 • Tala lyssna och samtala
 • Berättande texter och faktatexter
 • Språkbruk

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

Läsa och skriva

 • Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Språkets struktur, stor och liten bokstav, punkt, ljudstridig stavning, kort och lång vokal
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Kunna läsa enkla och bekanta elevnära texter.
 • Handstil och skriva på dator.
 • Enklare former av textbearbetning

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • Muntliga presentationer, muntligt berättande för olika mottagare'

Berättande texter och faktatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av rim, ramsor, sånger, Bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen.Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenhete.
 • Texter som kombinerar ord och bild.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter tex faktatexter för barn.
 • Instruerande texter
 • Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära tex gemensamma tankekartor
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ord nyanser.'
 • Skillnader mellan tal och skriftspråk.

Detta skall vi göra i skolan:

Läsa och skriva

 • Arbeta med alfabetet och alfabetisk ordning med muntliga och skriftliga övningar.
 • Arbeta aktivt med språkets struktur när eleverna skriver egna texter.'
 • Arbeta med att skriva enkla texter och gör med stöd, enkla bearbetningar av sin text.
 • Fortsatt träning med att forma bokstävernas  så att man får en läslig handstil.
 • Daglig lästräning både i skolan och i hemmet.

Tala, lyssna och samtala

 • I samtal tränar vi eleverna på att ta enkla instruktioner, berättar sagor, låter eleverna lyssna på sina kamraters berättelser,
 • Vi låter eleverna återberätta vad de har hört, tex kamraters berättelser om helgen eller givna instruktioner till gruppen.
 • Vi låter eleverna beskriva eller presentera något inför tex klassen eller en mindre grupp elever.

Berättande texter och faktatexter

 • Sagostunder
 • Rim, ramsor och sånger
 • Drama
 • Dilemmasagor
 • Eleverna skriver egna berättelser till egna bilder
 • Arbetar tematiskt om någon barnboksförfattare eller illustratör
 • Läser olika faktatexter och återskapar egna elevnära texter om faktainnehållet.
 • Vi lär oss följa skriftliga instruktioner på tavlan, i arbetsböcker, egen planering.
 • Visar och arbetar med hur man bygger upp en text med tex sekvensbilder.

Språkbruk

 • Vi gör gemensamma tankekartor utifrån olika ämnen.
 • Vi arbetar med gemensamma normer och värden, värdegrundsarbetet.
 • Livskunskap, EQ
 • Konflikthantering
 • Vi påvisar för eleverna att det finns skillnader mellan tal och skriftspråk.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Läsa och skriva

 • Att man vet bokstävernas plats i förhållande till varandra.
 • Man ser att eleverna frekvent använder stor bokstav och punkt.
 • Att i elevernas texter ser ett händelseförlopp där text och bild berikar varandra.
 • Att man kan läsa bekanta och elevnära texter.
 • Att man som mottagare kan läsa elevens handstil.
 • Att eleven bibehåller sitt läsflyt även i en större textmängd tex läsa ett stycke.

Tala, lyssna och samtala

 • Att eleven är aktiv i olika samtalssituationer under hela skoldagen.
 • Att kunna ta en instruktion olika sammanhang, både kollektivt och individuellt och genomföra den.
 • Att kunna presentera något så att andra hör och förstår innehållet.

Berättande texter och faktatexter

 • Att eleven kan rimma enkla rim.
 • Läsa en ramsa utantill.
 • Kan några sånger vi sjunger gemensamt.
 • Kan dramatisera en händelse.
 • Att eleven har förståelse för att man kan förstärka en text med en rätt kombinerad bild.
 • Eleven kan namnge någon barnboksförfattare och deras verk.
 • Eleven kan återge en faktatext, skriftligt eller muntligt.
 • Att eleven förstår och följer punktlistor.
 • Att eleven kan skriva en enkel och elevnära text med en röd tråd.

Språkbruk

 • Att eleven skriftligt eller muntligt, med hjälp av en tankekarta kan återberätta innehållet så att handlingen tydligt framgår.
 • Att eleven tar ansvar för sitt val av språkbruk och förståelse för vilka konsekvenser det kan få i relation med andra.
 • Fungerar socialt ihop med andra vuxna och barn.
 • Att eleven har förståelse för att det finns både tal och skriftspråk.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: