Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5 2016-2017

Skapad 2016-06-14 11:36 i Skulltorps skola Partille
En pedagogisk planering för ämnet svenska som utgår från böckerna Fröken Europa och Dags .
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

Res till en annan plats eller en annan tid! Bli någon annan för en stund! Lär känna nya männsikor! Ta reda på saker och lär dig något nytt. Skratta och gråt ... allt detta kan du vara med om om du läser och förstår vad det är du läser. Ämnesområdet kommer till stor del att fokusera på läsförståelse men också en hel del på olika typer av skrivning, grammatik och ordkunskap.

Innehåll

Ämne/ ämnesområde

Svenska / skrivning/ läsförståelse/ läsning/ gramatik

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 
För att göra sig förstådd måste man kunna fomulera sig både i tal och i skrift. Det är viktigt att kunna anpassa språket efter den man riktar sig till, eller det sammanhanget man formulerar sig för. För att förstå sin omvärld måste man kunna urskilja språkliga strukturer och språkliga normer och känna till de ord som används i de olika typerna av texter. 
Man måste idag kunna söka information och värdera den(går den att lita på).

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

När vi arbetat färdigt med det här arbetsområdet skall du:

Du kommer att ha fått möjlighet att läsa olika typer av texter och övat dig på att bli en säkrare och mer medveten läsare.Du kommer också träna olika lässtrategier. 

Du kommer att ha fått öva på att skriva en återberättande text och en beskrivande text.
Du kommer att ha fått lära dig vad man tänker på när man skriver fria texter helt ur sitt eget huvud. 
Du kommer att ha fått öva på att skriva i ordbehandlingsprogram på datorn och för hand.
Du kommer att ha fått massor med nya ord till ditt ordförråd. 

Undervisning/detta ska vi göra

 • Vi skall läsa.
 • Vi skall prata och skriva om det vi läst.
 • Vi skall svara på frågor och återberätta vad vi läst. 
 • Vi skall öva på nya ord och lära oss både att skriva dem och att använda dem när vi pratar. 
 • Vi skall skriva om vad vi läst, om vad vi sett och varit med om (tex på bloggen eller i dagbok).  
 • Vi skall skriva texter som vi hittar på helt själva och lära oss om hur man gör för att anpassa texten till den man vill skall läsa den. 
 • Vi skall gå igenom grammatik och öva oss på att använda rätt grammatik. 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma hur du klarat arbetsområdet genom :

 • Att notera hur delaktig du är under genomgångar i klassrummet. 
 • Att se hur du formulerar dig både muntligt och skriftligt. 
 • Att se hur det går för dig när du skriver och använder veckans nya ord.
 • Att se hur du behärskar meningsbyggnad och de vanligaste stavningsreglerna. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: