Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht16 - PP - Geometri 1 (ma)

Skapad 2016-06-14 13:35 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som innehåller symmetri, vinklar samt omkrets och area av månghörningar
Grundskola 6 Matematik

Under veckorna 34-38 kommer du att stöta på flera nya begrepp. Du kommer att lära dig hur man mäter och bestämmer vinklar med hjälp av gradskiva. Du kommer även beskriva och konstruera symmetri. Du kommer också få möjlighet att lära dig uppskatta och beräkna area och omkrets av månghörningar. 

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik samt värdera valda strategier

begreppsliga förmåga

 • använda och beskriva matematiska begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra

förmåga att välja metod

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

kommunikativa förmåga

 • redovisa kunskaper om vinklar, symmetri, area och omkrets med hjälp av bilder/ord/symboler samt ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang 

 

utveckla dina kunskaper om...

 • geometriska tvådimensionella objekt och deras egenskaper
 • symmetri och hur det kan konstrueras 
 • metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas
 • hur storleken på vinklar kan bestämmas

Så här kommer vi att arbeta

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska...

 • jämföra och beskriva geometriska objekt
 • beskriva och konstruera symmetri
 • uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
 • se samband omkrets-area och metoder för beräkningar
 • använda strategier vid problemlösningar
 • arbeta med matematiska begrepp

 

Viktiga begrepp

Symmetri, symmetrilinje, passare, månghörning, cirkel, rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, parallelltrapets, medelpunkt, radie, diameter, vinkel, grader, gradskiva, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelsumma, vinkelbåge, gradskiva, vinkelrät, vinkelben, likbent triangel, liksidig triangel, diagonal, transversal, lutning, omkrets, area, längd/bas och bredd/höjd

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • vi har lärarledda genomgångar
 • vi ser förklarande filmer om varje arbetsområde
 • vi arbetar praktisk med att bevisa vinkelsumma i månghörningar och area i parallellogram
 • arbeta med enskilda uppgifter
 • aktivt delta i gruppdiskussioner

Du kommer även att få göra två diagnoser. Den första behandlar symmetri och vinklar (v.35). Den andra diagnosen behandlar area och omkrets (v.37). Diagnoserna kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp och metoder eller om du behöver extra utmaningar.

Detta kommer att bedömas...

v. 38 kommer du i en skriftlig examination få visa att du kan...

 • beskriva och konstruera symmetri - bestämma antal symmetrilinjer, rita ut symmetrilinjer, rita symmetrisk figur
 • uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva - vilken storlek, månghörningar och vinklar, vinkelsumma, använda gradskiva
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar - omkrets/area, enkla enheter, areaberäkning och enhetsbyten
 • se samband mellan omkrets och area
 • använda strategier och välja metod vid problemlösning
 • förstå och använda matematiska begrepp

v. 38-39 kommer du i en muntlig examination få visa att du kan...

 • jämföra och beskriva geometriska figurer
 • sortera geometriska figurer efter egenskaper
 • förklara viktiga begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Omkrets och area

--------->
--------->
--------->
--------->
Beskriva och konstruera symmetri
Redovisa kunskaper om symmetri med hjälp av bilder/ord/symboler samt ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang
Du är på god väg att visa att du kan beskriva och konstruera symmetri.
Du har visat att du med viss säkerhet kan beskriva och konstruera symmetri.
Du har visat att du med säkerhet kan beskriva och konstruera symmetri.
Du har visat att du med stor säkerhet kan beskriva och konstruera symmetri.
Uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är på god väg att visa att du kan uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva.
Du har visat att du med viss säkerhet kan uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva.
Du har visat att du med säkerhet kan uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva.
Du har visat att du med stor säkerhet kan uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva.
Uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är på god väg att visa att du kan uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.
Du har visat att du med viss säkerhet kan uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.
Du har visat att du med säkerhet kan uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.
Du har visat att du med stor säkerhet kan uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.
Se samband omkrets-area och metoder för beräkningar
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är på god väg att visa att du kan se samband mellan omkrets och area och använda rätt metoder för beräkningar.
Du har visat att du med viss säkerhet kan se samband mellan omkrets och area och använda rätt metoder för beräkningar.
Du har visat att du med säkerhet kan se samband mellan omkrets och area och använda rätt metoder för beräkningar.
Du har visat att du med stor säkerhet kan se samband mellan omkrets och area och använda rätt metoder för beräkningar.
Lösa matematiska problem
Formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik samt värdera valda strategier
Du är på god väg att visa att du kan välja och använda lämpliga strategier när du ska lösa matematiska problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Jämföra och beskriva geometriska objekt
Använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra
Du är på god väg att visa att du kan jämföra och beskriva geometriska objekt.
Du har visat att du med viss säkerhet kan jämföra och beskriva geometriska objekt.
Du har visat att du med säkerhet kan jämföra och beskriva geometriska objekt.
Du har visat att du med stor säkerhet kan jämföra och beskriva geometriska objekt.
Förstå och använda matematiska begrepp
Använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra
Du är på god väg att visa att du kan matematiska begrepp inom området: vinklar, symmetri, omkrets och area.
Du kan många av de matematiska begreppen men känner dig osäker när du ska förklara dem.
Du kan många av de matematiska begreppen och känner dig ganska säker när du ska förklara dem.
Du är säker på de matematiska begreppen när du ska förklara dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: