Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Läsa, Skriva, Tala och Lyssna åk 2

Skapad 2016-06-14 15:24 i Klockebacksskolan Karlshamn
Matris utifrån Nya språket lyfter
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

"Tala, lyssna, läsa och skriva"

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" nedan

Undervisning/arbetssätt

Läsa och skriva
Du ska arbeta med lässtrategier.
Du kommer att läsa enklare texter, både skönlitterära och faktatexter och få visa att du förstått vad de handlar om genom att svara på frågor.
Du ska lära dig att skriva med både stora och små bokstäver för hand.
Du ska lära dig de enklaste skrivreglerna
Du ska lära dig att skriva texter med inledning, handling och avslutning

Tala, lyssna och samtala

Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser enskilt och i grupp.

Du ska få lyssna på olika texter. Det kan vara rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, sagor med mera.
Du ska återberätta texter för att träna på att hålla en röd tråd i ditt berättande.
Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.
Du ska få träna på att  ge och ta enklare muntliga instruktioner.

Språkbruk
Du ska få arbeta med språket och lära dig att använda olika röstlägen och kroppsspråk.
Kommer att bedöma/dokumentation

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" och kommentarrutan.

Matriser

Sv SvA
Läsa - "Nya Språket Lyfter"

1
2
3
4
Avstämning
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. Du kommenterar eller ställer frågor om innehållet. Du uttrycker genom ögonkontakt, minspel och kommentarer ett engagemang.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. Du tar hjälp av dina förkunskaper för att tolka och förstå en text. Du drar slutsatser utifrån det som sagts i texten. Du kan dra slutsatser om det som inte är uttalat i texten.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser. Du känner igen vanligt återkommande ord. Du läser ord som helheter t ex ditt namn och ord från din vardag. Du kan namnge bokstäver som finns i bekanta ord. Du har läsriktningen klar för dig.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser. Du känner igen flera bokstäver och vet hur de låter. Du börjar förstå kopplingen ljud-bokstav. Du har börjat ljuda ihop ord som kan läsas som helord och som känns igen i sammanhanget.
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. Du tar initiativ till läsning och skrivning. För att förstå innehållet i en text använder du dig av både bild, text och förkunskaper. Du kan kan namnge de flesta bokstäverna och vet hur de låter. Du har förstått principen för hur man ljudar ihop ord. Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både helordsläsning och ljudningsstrategin.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Du kan alla bokstävers namn, ljud och utseende. Du läser med hjälp av både enkel och mer avancerad ljudningsstrategi och börjar bygga upp strategin för helordsläsning. Du läser själv och förstår och kan återberätta det du läst i stora drag.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Du använder både enkel och avancerad ljudningsstrategi men helordsläsningen ökar successivt. Du tar eget inititativ och visar intresse för läsning. Du visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Du skapar dig inre bilder under läsningen. Du funderar och reflekterar över olika texters innehåll och anknyter till egna erfarenheter. Du läser på egen hand om med förståelse texter som är lite längre och med något mer komplexa sammanhang.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Du tar hjälp av bokens framsida, bilder och kända ord. Du använder dina tidigare kunskaper och drar slutsatser om både det som är uttalat och outtalat i texten. Du gör förutsägelser. Helordsläsningen ökar successivt. Du rättar dig själv vid läsning och reagerar när ett ord läses fel om sammanhanget går förlorat.
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. Du tar eget initiativ till läsning och skrivning. Du har börjat läsa något längre texter. Du använder dig av olika förståelsestrategier. Du ställer frågor till texten för att förstå. Du är fortfarande beroende av ljundningsstrategin men läsningen automatiseras allt mer med helordsläsning. Du läser om och rättar dig själv om behov uppstår.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära. Du reflekterar och diskuterar olika texters innehåll.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet. Du tar eget intiativ till läsning av olika genrer. Läser och förstår enkla instruktioner.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Du kan dra slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten. Du samtalar om och diskuterar lästa texter.
Jag kan läsa flytande: Jag känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.

Sv SvA
Skriva - "Nya Språket Lyfter"

1
2
3
4
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. Du uttrycker dig genom att rita och måla. Du lekskriver.
Jag kan skriva mitt namn. Jag kan skriva av bokstäver och ord. Du skriver ditt namn och kopierar bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Du känner igen och skriver flera bokstäver. Du kan koppla bokstäverna till bokstavsljuden. Du har skrivriktningen klar för dig.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg. Du skriver för att uttrycka dig eller att minnas. Du förstår förhållandet mellan ljud och bokstav. Texten är lättförståelig.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. Du visar förmåga att få fram budskap med text. Du skriver texter till bilder. Du förstår att text kan delas upp i ord och meningar.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. Du skriver texter med enkel handling. Din text är läslig för dig själv och för andra. Du stavar vanliga ord med större säkerhet.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Du gör mellanrum mellan orden. Du skriver meningar med stor bokstav och punkt. Du använder andra skiljetecken ibland.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Du planerar ditt skrivande genom t ex tankekartor. Du diskuterar med andra om hur man kan skriva. Du använder andra texter som stöd och förebild. Du kan använda datorn för att skriva och bearbeta text. Du visar intresse för att bearbeta din text.
Skriva C
Jag kan skriva en berättande text med tydlig handling. Du skriver lite längre texter för hand eller på dator så andra kan läsa och förstå. Du skriver berättelsen med inledning, handling och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Du kan stava många ord och tar ibland intiativ till att få texten rättstavad. Du använder dig av alfabetisk ordning.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår. Du kan skriva en text utifrån det du lärt dig där innehållet klart framgår. Du kan söka och inhämta information från olika källor.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. Du planerar och skriver en text t.ex. med hjälp av en tankekarta. Du läser igenom texten själv, rådfrågar andra och ändrar vid behov. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.

Sv SvA
Svenska Läsa, Skriva, Tala och Lyssna åk 1-3

tala/lyssna A B C
Jag kan berätta i större och mindre grupp om mina egna och andras upplevelser och lyssnar aktivt på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig. Du ska kunna berätta en berättesle med inledning, handling och avslutning och de som lyssnar ska förstå poängen.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter. Du ska kunna ställa frågor och uttrycka åsikter. Stå för dina åsikter men även kunna övertygas av andras argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: