Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2016-06-15 08:33 i Kopperskolan Stenungsund
En planering för undervisningen i svenska. Där vi arbetar med att integrera svenskan i alla ämnen samt boken "Språkskrinet".
Grundskola 3 Svenska

"Läsning är som film i huvudet" var det någon som sa. I år skall vi se till att bli "stjärnläsare" i vår klass. I ditt huvud bor mycket fantasi och många kloka ord. Hur kan du fånga detta på papper? Du ska få träna på läsandets och skrivandets konst på många olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet är att du i slutet av det här läsåret skall ha förbättrat din förmåga att:
- läsa texter med flyt.
- återge vad du har läst.
- diskutera texters budskap/syfte och koppla till egna erfarenheter.
- vid boksamtal ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
- använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanliga ord rätt.
- skriva olika typer av texter 
- kombinera text och bild för att förstärka budskapet
- ge och ta respons, och bearbeta dina texter.
-Känna till olika lässtrategier.

 

 

Detta kommer vi att arbeta med

 • Läsa enskilt och tillsammans med andra
 • Samtala om texter
 • Skriva olika typer av texter med stöd av tankekarta
 • Arbeta med språklära
 • Träna på att redovisa muntligt
 • Träna på att bearbeta samt ge respons på texter

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din förmåga att läsa, skriva och samtala, samt hur du visar att du arbetar med de skoluppgifter som du får av din lärare.

I matrisen Nya språket lyfter kan du följa din läs- och skrivutveckling och se vad som är nästa steg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter enl. Lgr 11

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Skriva D
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse
Läsa E
Eleven läser obehindrat med förståelse
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text
Skriva E
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare
Avstämning E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text
Läsa F
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning
Skriva F
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare
Avstämning F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: