Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs F-1, lå 16/17

Skapad 2016-06-15 09:07 i Kopperskolan Stenungsund
Samhällsorienterade ämnen årskurs 1 Syfte och mål utifrån Lgr 11
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)

Under läsåret 16/17 kommer du i SO att få arbeta med följande områden:

 • att leva tillsammans
 • att leva i närområdet
 • att leva i världen
 • att undersöka verkligheten

Förmågorna kommer att bedömas i årskurs 1.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.


Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll - konkretiserade mål

Du skall:

 • kunna samtala om skolans och klassens regler.
 • kunna samtala om skolans likabehandlingsplan och lite om vad den innebär, värdegrunden.
 • samtala om och fundera kring livsfrågor i vardagen som rättvist och orättvist, kamratskap, känslor, rätt och fel, osv.
 • förstå vad ett demokratiskt beslut är och visa respekt för andras åsikter.
 • ha kunskaper om några trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • känna till FN:s barnkonvention
 • samtala tillsammans om de viktigaste kristna högtiderna, Alla Helgons Dag, Advent, Lucia, Jul och Påsk.
 • känna till berättelserna kring Jesu födelse
 • du skall ha viss kunskap om ditt närområde.
 • till viss del känna till hur du kan söka information
 • kunna veta vad en karta är och att ha provat på att orientera dig efter en enkel karta
Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Förmågor som ska utvecklas är:

Analysförmåga - eleven ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader och för och nackdelar. 

 • reflektera och argumentera hur en bra kompis ska vara och prata om hur vi ska behandla varandra (likabehandlingsplanen).  
 • förklara hur ett klassråd går till och varför man har det.
 • reflektera över hur man tar och följer gemensamma beslut.

 

Kommunikativ förmåga - eleven ska kunna samtala om innehållet i undervisningen.

 • samtala kring regler och normer i vardagen.
 • våga att uttrycka en åsikt och delta i samtalet vid tex klassråd.

 

Procedurförmåga - eleven ska kunna söka, samla, värdera, pröva, strukturera och sortera information i närmiljön.

 • ta in muntlig och visuell information när det gäller att orientera sig på skolgården och närliggande områden, t.ex. med hjälp av en karta.
 • veta vad man ska tänka på när man korsar en väg och förstå vanligt förekommande trafikskyltar och trafikregler.
 • ansvara för att leda en grupp utanför skolans område.
 • till viss del känna till hur du kan söka information.

 

Begreppslig förmåga - eleven ska kunna förklara begreppens innebörd.

 • förklara vad FN är och vad Barnkonventionen innebär för dig och för andra barn i världen.
 • berätta något om våra traditionella högtider- Alla Helgons Dag, Lucia, Advent, Jul (Jesu födelse) och påsk (Jesu död och uppståndelse). 
 • Förklara vad en karta är

Förmågor som ska bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en bra kompis är och prata om hur vi ska behandla varandra (likabehandlingsplanen).  
 • förklara hur ett klassråd går till och varför man har det.
 • reflektera över hur man tar och följer gemensamma beslut.

 

 • samtala kring regler och normer i vardagen, t.ex. kamratskap,känslor,  rätt och fel.
 • våga att uttrycka en åsikt och delta i samtalet vid tex klassråd.

 

 • ta in muntlig och visuell information när det gäller att orientera sig på skolgården och närliggande områden, t.ex. med hjälp av en karta.
 • veta vad man ska tänka på när man korsar en väg och förstå vanligt förekommande trafikskyltar och trafikregler.
 • ansvara för att leda en grupp utanför skolans område.

 

 • förklara vad FN är och vad Barnkonventionen innebär för dig och för andra barn i världen.
 • berätta något om våra traditionella högtider- Alla Helgons Dag, Lucia, Advent, Jul (Jesu födelse) och påsk (Jesu död och uppståndelse). 
 • förklara vad en karta är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: