👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sva årskurs 3

Skapad 2016-06-15 10:17 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 Svenska som andraspråk

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga hur du kan

- LÄSA  och förstå enkla barn- och ungdomsböcker.
- läsa enkla faktatexter och därefter återge dem.
- förstå instruktioner.

SKRIVA berättelser så man förstår vad det handlar om.
- skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
- placera ord i alfabetisk ordning.
- skriva så att andra kan förstå.
- stava ljudenligt.

- LYSSNA/ TALA om händelser, vad man sett, hört eller läst så att andra kan förstå.
- förstå instruktioner.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att läsa/skriva/tala/lyssna genom att:
LÄSA
Vi läser elevnära skönlitterära böcker individuellt eller i grupp.
Vi har bokpresentationer och boksamtal.
Vi har högläsning , läser och samtalar om olika texter.
Vi läser enkla faktatexter och därefter försöker återge den med egna ord.
Vi lånar böcker på biblioteket.
Vi har läsläxor.


SKRIVA
Vi skriver berättelser.
Vi skriver texter till bilder.
Vi övar på att skriva berättelser med en tydlig början en mitten och ett slut.
Skriver texter utifrån enkla tankekartor.
Lång och kort vokal(dubbelteckning).

Stavning av elevnära ord

Arbetar med alfabetisk ordning, rimord, synonymer, motsatsord

Tränar skriva ljudenliga och frekventa ljudstridiga ord rätt

LYSSNA/TALA
Berätta regelbundet om händelser, vad man läst, vad man sett och lärt.
Förstå och kunna ge en enkel instuktion. 

SPRÅKBRUK

Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk år 1-3

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Läsa med flyt
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna...
Relatera till egna erfarenheter
...och relatera detta till egna erfarenheter.

Skriva

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
Läslig text
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Skiljetecken
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stavning
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Handling
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Informationssökning och faktatexter
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Beskrivningar och begrepp
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Estetiskt uttryck
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Ge omdömen till andra
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter...
Textbearbetning
...samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Lyssna, tala och samtala

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
Samtala
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Delta aktivt i samtal
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
Strukturera redogörelser
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Ta muntliga instruktioner
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Språkliga missförstånd
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Språkliga strategier
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.