Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret 2016/2017

Skapad 2016-06-15 13:38 i Kristineslätts förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola

Vi kommer att ha ett gemensamt tema på vår förskola för våra olika projekt som vi har valt att kalla Naturvetenskap och teknik i förskolan genom de 100 språken.

 

Innehåll

Uppstart projektplanering

Utifrån vår verksamhet i våras vill vi ta tillvara på barnens intressen för olika uttrycksformer, så som exempelvis dans, sång, musik, bild och skapande. Vi vill erbjuda barnen en 100-språklig verksamhet.

Vi vill utmana barnen i deras fantasi och rollekar genom att iscensätta en lärmiljö som inbjuder till detta. Barnen har visat ett stort intresse för böcker, sagor och berättande, vilket kan vara en utgångspunkt.

Utöver alla de förmågor som barnen besitter och de intressen som finns, behöver vi plocka in barnens olika modersmål och kulturarv. Dessutom vill vi arbeta mer med de digitala verktygen och utmana oss själva och barnen i att dokumentera tillsammans.

Syfte

Vi vill att barnen ska ges möjlighet att upptäcka och erfara naturvetenskap och teknik genom de 100 olika språken. Lek och lärande går hand i hand och barnen ska få använda alla sina sinnen, och på så sätt få möjlighet att utveckla sin förståelse och olika sätt att uttrycka sig.

Föräldrarnas delaktighet

Föräldrarna ska göras delaktiga genom att kunna ta del av projektet och dess utveckling i Unikum. Vi ser gärna att föräldrarna kommer in i verksamheten vid lämning och hämtning för att upptäcka hur projektet tar form inomhus. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde

Vår lärmiljö ska inbjuda till lek och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen. För att barn i förskoleåldern ska börja få en förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen måste de själva få undersöka och utforska. Därför vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin lek genom att de får tillgång till material och utrustning som bidrar till utforskande och undersökande i vardagen. Vi vill både fånga tillfällen som sker spontant i barnens lek och organisera aktiviteter där det är möjligt att utforska teknik och naturvetenskapliga fenomen och händelser i vardagen. I våra olika lärmiljöer vill vi erbjuda olika material att  bygga, skapa och konstruera med. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Teknik i förskolan handlar om att undersöka och synliggöra tekniken i vardagen och göra den begriplig för barnen, att väcka deras intresse och nyfikenhet att själva vilja undersöka och försöka förstå hur saker och ting fungerar. Problemlösning är en viktig del inom tekniken och att det finns olika lösningar till ett och samma problem.

Naturvetenskap förklarar vår omvärld och det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. Genom att utgå från barnets vardagsvärld skapar man en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa.

Under veckan kommer vi dela in barnen och arbeta i mindre grupper. Dessa gruppkonstellationer kan se lite olika ut från gång till gång beroende på syfte och val av aktivitet. Vi kommer att använda oss av vår lärmiljö inomhus och utomhus, samt gå iväg på ett äventyr under veckans gång. Det kan vara ett äventyr till exempelvis skogen, stranden eller en upptäcktsfärd i vårt omgivande samhälle. Vi kommer att arbeta för att hålla projektet levande i vardagen och att det ska genomsyra hela verksamheten. 

Kompetensutveckling

Pedagogerna läser in sig på det som fångar barnens intressen inom projektet, genom böcker och sökning på internet. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

På Äventyret har barnen fångats av boken "Pelle på planetfärd" skriven av Jan Lööf. Utifrån den kommer vi att arbeta vidare med det naturvetenskapliga fenomenet rymden. Barnen har även fångats av robotar, då de i sagans värld besöker en robotplanet. Barnen samtalar med varandra kring vad som händer i boken, de bygger rymdraketer av konstruktionsmaterial och de leker att de är robotar. Vi pedagoger ställer följdfrågor för att utmana barnen att utvecklas vidare i sitt tänkande samt att kunna uttrycka sig. 

Mål

Prioriterade mål utifrån BUN:s verksamhetsplan:

Mål: Inflytande, delaktighet och ansvar

 • Verksamheten utgår ifrån barnets/eleven/den studerandes behov, erfarenhet och intresse
 • Barn, elever och studerande har inflytande över sin utbildning både vad gäller innehåll och arbetsformer

Mål: Lärmiljö

 • Varierade och inspirerande lärmiljöer används inom alla aktiviteter
 •  Lärandet sker på olika sätt
 • Varje individ synliggörs, utmanas och får ta tillvara sina egna färdigheter och egenskaper 

 

Våra mål:

Mål: Vi vill erbjuda barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera genom olika uttrycksformer som exempelvis bild, sång och musik, digitala verktyg som Ipads, rörelse, skapande för att barnen ska få uppleva, erfara, utforska och uttrycka sig på olika sätt.

Vad vill vi uppnå? Barnen ska bli stärkta och trygga med att känna till och använda sig av olika uttrycksformer förutom det verbala språket. 

 

Mål: Barnen ska få utforska hur olika skapande- och konstruktionsmaterial fungerar att skapa och bygga med. 

Vad vill vi uppnå: Barnen ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för hur olika skapandematerial fungerar och vilka tekniker vi använder oss av. 

 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Vad vill vi uppnå: Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och erövra nya begrepp som  vi använder oss av i projektet. 

 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Vad vill vi uppnå: Utmana barnen att hitta olika sätt att komma fram till ett beslut och att de tar tillvara på varandras kompetenser. Barnen ska få en förståelse för att de kan få inflytande och bli delaktiga i verksamhetens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: