Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommun och landsting och EU Ht-16

Skapad 2016-06-17 08:15 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 Samhällskunskap

Vi skall nu läsa om Sveriges politiska system, kommuner och landsting.

Vi skall också läsa om EU.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att ni utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt.
Den ska också bidra till att ni tillägnar er kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Du skall få pröva samhällsfrågor ur olika perspektiv och därmed få förståelse för egna och andras levnadsvilkor, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva dina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska ni stimuleras att engagera er och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Centralt innehåll

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. 
 • Sveriges politiska system med landsting och kommuner.
 • Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort 
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
 • EU

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Konkretiserade mål för eleven

 

 • Du visar i dina svar att du har kunskaper om kommunen och landstinget.
 • Det visar du genom att att undersöka hur kommunen och landstinget i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
 • Du kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor . 
 • Eleven kan söka information om samhället

Arbetsgång:

 • Bygga ett eget samhälle
 • Instuderingsfrågor som besvaras med hjälp av läroboken
 • Diskussionsövningar

Bedömning

Detta ska bedömas: 

 • Du skall arbeta aktivt i din grupp där du resonerar och diskuterar kring behov och möjligheter och funktioner som behövs när ni flyttar ut och startar ett nytt samhälle.
 • Du resonerar utifrån olika perspektiv (ex kvinna, barn, handikappad, arbetslös, finansiering, medbestämmande mm)
 • Skriver ett skriftligt prov
 • Förbereder dig inför en diskussion utifrån några problem och dilemman. Genomför diskussionen i tvärgrupper.
 • +Bedömning sker också utifrån hur väl du använder dina kunskaper och förmågor när du genomför de konkretiserade målen.

Matriser

Sh
Bedömningsmatris: Kommun, landsting

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om ämnet
Ännu ej tillräckliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Föra resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Ge förslag på lösningar
Ger exempel på lösning
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Använda begrepp
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: