Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde Ny/Su Språk

Skapad 2016-06-17 08:21 i Nyhammars förskola Ludvika
Grundplaneringen till pågående utvecklingsområden.
Förskola
...

Innehåll

Gemensamma prioriterade mål

Språk

- I vår förskola utmanar vi barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation.

- I vår förskola får barnen möjligheter att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser.

- I Vår förskola tar vi tillvara barnens tankar och ideér för att skapa mångfald i lärandet.

- Vi lyssnar aktivt till det barnen säger och är lyhörda för att alla barn kommer till tals.

- Vi är lyhörda för barnens samtal och för deras samtal framåt genom att benämna företeelser och begrepp, ställa frågor och utvidga samtal.

MÅLKRITERIER

Vad förväntar ni er att arbetet med utvecklingsområdet ska bidra med i verksamheten, för barn, vårdnadshavare?

För verksamheten tänker vi oss pedagoger och miljön. Hos oss pedagoger vill vi lyfta och bli medvetna kring hur vi själva använder språket och hur vi använder olika begrepp, hur vi talar till barnen. Samt att vi talar och använder samma språk till flickor och pojkar. Att vi ska kunna visa och förmedla till barnen vad språk innebär, allt från talspråk, kroppsspråk, tonläge, skriva, måla, läsa, och så vidare för att kunna förmedla olika känslor på olika sätt.

Vi vill att miljön ska vara inbjudande och skapa nyfikenhet och lust hos barnen. Barnen ska inbjudas till språk på olika sätt, både i leken, skapandet och i samtalen med varandra och med oss pedagoger. I leken ska det finnas en närvarande pedagog som kan vara med och utmana och använda olika begrepp och utmana deras lek och språk med varandra, liksom vid skapandet och i samtalen. Vi vill även erbjuda nya aktiviteter till exempel experiment där barnen får möjligheten att träffa på nya ord och begrepp samt själva prova på att reflektera och öva på att ställa egna hypoteser. 

Vi vill ta tillvara på rutinsituationerna för att föra en dialog med barnen och få tillfälle att beskriva vad det är vi gör tillsammans och använda beskrivande ord för att ge dem stöttning vid till exempel bre smörgåsen dra upp dragkedjan på jackan.

Vi förväntar oss att utv. området språk ska bidra med lust och nyfikenhet till barnen. Att de ska utveckla sin förståelse för vad språk är och hur man kan använda språket på olika sätt för att förmedla olika saker. Att de ska finna intresse att med hjälp av språket kunna hantera olika dialoger och konflikter med varandra. Att varje barn ska få utökad talmängd under sin vistelse här på förskolan/Forskarna. Att de ska få möjligheten till en dialog med andra barn och oss vuxna, att alla barn ska få möjligheten att komma till tals.

Att vårdnadshavarna ska få en större inblick i hur vi på förskolan och avdelningen Forskarna arbetar kring språk, vad barnens tankar är kring språk och deras utveckling och lärande. Samt att de får  veta vad vi på Forskarna har för mål kring språket. Att vi tillsammans med barnen bygger broar med hemmen genom att barnen får ta med sig sina kunskaper om språk hem och föra en dialog med föräldrarna kring det vi gör här.

 

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vad krävs i stora drag av er pedagoger för att uppnå målen? Hur planerar ni att ni ska använda er utav:

Er organisation på avdelningen:

Att vi har tydliga rutiner och regler på avdelningen som är lätta att anpassas till och följas av såväl som ordinarie personal som vikarie. Att det finns information till vikarier som kommer vad vi jobbar med på avdelningen just nu och vad vi har för mål samt information och organisationen i stort. Vilka förväntningar vi har mot varandra.

Att vi arbetar utifrån mindre grupper större delen av dagen, både under förmiddag och eftermiddagen. Att vi under hösten skapar grupper utifrån att lära känna varandra och våga leka med alla barnen. Att grupperna ska ha tydliga planeringar så att alla vuxna ska kunna gå in i den planeringen och ta hand om gruppen och jobba mot vårat mål kring språk.

Er miljö på avdelningen:

Att den precis som i nuläget hela tiden ska kunna vara föränderlig utefter barnen intressen men även våra mål kring språk. Att miljön ska finnas intressant skapa nyfikenhet och bidra till utveckling hos barnen. Att det ska finnas tillgång till olika typer av material vid lek och skapande. Att barnen ska ha tillgång till att leka med bokstäver och språk på olika sätt. Dels att skriva och härma olika ljud men även få möjligheten att själva och tillsammans med pedagog rimma och leka med ord, bokstäver och språk. Med språk menar vi det svenska språket men även de andra språken som finns på avdelningen: engelska, arabiska/kurdiska, finska, tyska, spanska. Samt leka med kroppsspråket och våra ansiktsuttryck.

Det pedagogiska materialet på avdelningen:

Materialet ska finnas tillgängligt så att barnen kan använda det själva när lusten infinner sig. Materialet som finns tillgängligt är sådan material som barnen ska kunna använda själva och tillsammans med varandra. Materialet ska inte kräva en vuxen med men vi vuxna ska kunna finnas i närheten vid användning av materialet för att utveckla hur barnen använder det. Sedan ska det finnas material tex. NTA som enbart används tillsammans med en vuxen. Vi ska alla tillsammans ta ett ansvar för att materialet är helt och användbart så att det går att använda och leka med.

Ert språk och förhållningssätt:

Att vi tar vara på rutinsituationer för att använda oss av en dialog tillsammans med barnen. Samt för att med hjälp av ord och beskrivningar stötta barnen i det dem gör. Att vi pedagoger är medvetna och hur vi själva använder språket och använder oss av riktiga ord och begrepp och inte slangord. Att vi uppmuntrar barnen att säga namnen på vad sakerna heter istället för att de pekar och säga den.

Att vi uppmuntrar varandra och hjälper varandra att prata och använda riktiga begrepp. Att vi hjälps åt att lyssna och prata med barnen. Samt att vi är tydliga och informerar vikarier om hur vi använde språket och vad de kan tänka på. 

 

DOKUMENTATION

Hur sker dokumentationen av det lärande- och den utveckling som barnen utvecklar under arbetet?

Att vi utvecklar och skapar en rutin för att lättillgängligt kunna skriva ned det barnen säger och gör på t.ex. post it lappar. Att med hjälp av kamera kunna fotografera det barnen gör, men även filmar. Att vi tar för vara att skriva ned på en gång vad barnen säger och gör för att senare kunna skriva in det i UNIKUM.

Att vi dokumenterar för vår skull men också för barnen skull. Barnen ska kunna ha möjligheten att med hjälp av fotografier och filmer på det de sagt och gjort kunna se sin egen utveckling under höstterminen.

Under de olika månaderna har vi olika fokusområden för att veta vad vi ska dokumentera.

Augusti: Hur samtalar barnen med varandra?

September: Vilket kroppsspråk använder barnen i dialog med andra människor (barn& vuxna)?

Oktober: Hur samtalar barnen med oss vuxna på förskolan? (pedagoger, vikarier, kökspersonal)

November: Vilket språk och hur använder barnen språket tillsammans med materialet på förskolan? Hur samtalar barnen kring förskolans material?

December: I vilka situationer får barnen talutrymme och hur mycket får dem? Kommer alla barnen till tals?

 

UPPFÖLJNING

Hur? När?

Att vi under varje månad har en frågeställning som fokuserar på språk som vi pedagoger ska fylla i enskilt.

Till exempel under augusti månad har vi frågan Hur samtalar barnen med varandra? Sedan dokumenterar vi detta genom att skriva i ett häfte vad vi sett och hört vi får även använda bild. Vi ska under 1 månad samlat på oss 5 situationer var. Detta gör vi sedan en uppföljning kring på vår planering 1ggr i månaden.

Augusti: Hur samtalar barnen med varandra?

September: Vilket kroppsspråk använder barnen i dialog med andra människor (barn& vuxna)?

Oktober: Hur samtalar barnen med oss vuxna på förskolan? (pedagoger, vikarier, kökspersonal)

November: Vilket språk och hur använder barnen språket tillsammans med materialet på förskolan? Hur samtalar barnen kring förskolans material?

December: I vilka situationer får barnen talutrymme och hur mycket får dem? Kommer alla barnen till tals?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: