Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor/Berättelser

Skapad 2016-06-20 09:43 i Ängsgård förskola Halmstad
Tematiskt arbete utifrån sagor/berättelser med fokus på etiska/moraliska dilemman.
Förskola

Vi kommer att arbeta med sagor/berättelser som tema. Sagorna/berättelserna kommer att utgå ifrån olika etiska och moraliska dilemman som kan uppstå i en barngrupp.

Innehåll

Varför?

I år har vi pedagoger valt att byta tema till sagor/berättelser. Detta för att vi pedagoger behöver öka läsningen av böcker i förskolan för att främja läs- och skrivinlärningen i skolan samt öka barnens ordförråd och ordförståelse. Med hjälp av sagorna/berättelserna kommer pedagoger och barn att arbeta med hur man är en god kompis.

Då det är både ny barngrupp samt nytt arbetslag, har vi har märkt att barngruppen har ett behov av att det är viktigt att få en förståelse för hur man visar respekt gentemot barn, vuxna och pedagoger.

 

Syfte/Mål

Vid läsårets slut vill vi att:

 • Barnen har ökat sitt ordförråd och sin ordförståelse.
 • Barnen ska känna lust att lyssna på böcker.
 • Barnens förmåga att återberätta och reflektera över sagor/berättelsers innehåll har ökat och att de förstår sammanhanget i berättelsen.
 • Barnen har en förståelse för hur man är en god kompis.

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Hur?

 • Låna böcker om hur man är en god kompis (exempelvis vän-böcker, Grodan och hans vänner).
 • Läsa ofta.
 • Läsa i smågrupper.
 • Låta barnen återberätta böckerna (t.ex. i form av dramatisering, flanosagor, mind map, skapande).

Meningsskapande målbilder för pedagogerna:

 • Har ett tema-, projekt-, och innehållsinriktat förhållningssätt under hela dagen och över tid.
 • Ger dem möjlighet att i undervisningen och utbildningen upptäcka nya sidor och olika språk hos sig själva för att kunna utveckla sin identitet på många olika sätt.
 • Skapar förutsättningar för att ”läsa för att lära” i många olika sammanhang och miljöer.

Reflektion för barns och pedagogers fortsatta lärande och utforskande:

Pedagogerna:

 • planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar, utvärderar och analyserar lärprocesserna kontinuerligt tillsammans med barnen och i personalgruppen. Återkoppling sker bland annat genom återberättande och lyssnande på varandra.
 • och barnen dokumenterar och synliggör tillsammans barnens tankar och hypoteser

Dialogiska, flerstämmiga och utmanande miljöer:

Pedagogerna lyssnar in barnen och:

 • använder barnens tankar och åsikter i det fortsatta arbetet
 • uppmuntrar barnen att jämföra sina egna erfarenheter med det man upptäcker, läser, skriver, berättar och samtalar om.

Likabehandlingsplan för pedagoger, vuxna samt barn:

 • Visa respekt oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.
 • Alla är lika mycket värda.
 • Lyssna på varandra, (turtagningsprocess).
 • Skapa en ny kompis-sol där alla barn får vara delaktiga i att skapa en egen solstråle med sin åsikt om hur man är en bra kompis.
 • Närvarande och deltagande pedagoger i aktiviteterna.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: