Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP- Tema Sagor

Skapad 2016-06-20 09:47 i Ängsgård förskola Halmstad
Förskola

Under höstterminen 2016 samt vårterminen 2017 kommer vi arbeta med temat "Sagor" med inriktning på skogsväsen, tomtar och troll och andra företeelser ur sagovärlden.

Innehåll

Varför?

Vi bestämde i våras att vi ska byta Tema i huset. Under läsåret 2016/17 kommer vi att arbeta med temat ”sagor”. Vi känner att det är ett bra och brett tema. Det passar stora som små och är ett tema där man kan arbeta ämnesövergripande.
Sagor och berättande är en konst som förekommer världen runt och är på väg att försvinna i vår datoriserade värld. Vi känner att det är extra viktigt att få barnen intresserade och engagerade i lyssnandets och skapandets konst.

Fokus kommer först och främst ligga på omsorg och socialt samspel med avstamp i vårt temaarbete. Vår tanke är att skapa en trygg barngrupp där barnen ska kunna känna en trygghet på förskolan med oss pedagoger och barngruppen som helhet.

På Stjärnan har vi valt att arbeta med sagotemat med utgångspunkt i barnens fantasi. Detta tema har legat vilande i vårt skogs- & trollrum som har varit under uppbyggnad. Vi har i vårt arbete under våren snuddat vid temat och presenterat skogsväsen, tomtar och troll och andra företeelser ur sagovärlden för barnen.

 

 

 

 

Syfte/Mål

Barnen ska få möjlighet att utveckla och utmana sin fantasi och tänka utanför ramarna. Vi vill ge barnen ett rikt och varierat ordförråd genom sagans värld både verbalt och ickeverbalt genom olika uttrycksformer. Vi kommer lägga vikt vid att benämna begrepp i vardagen istället för att använda ord så som exempelvis "den och det". 

 

För barnen

Syftet är även att barnen ska våga uttrycka sig genom bland annat skapande och dramatisering. Samt att barnen får möjlighet att gå in i andra karaktärer öppnar det upp för förståelse för allas lika värde och rättigheter. Genom sagans värld vill vi erbjuda barnen nya ord och begrepp för att på så vis utveckla deras språk och ordförråd.

 

Förhoppningen är att temat ska utmynna i en "Trollfest" där barnen får använda sig av sina nya erfarenheter av sagovärlden.

För pedagogerna

Vi vill utveckla en gemenskap i arbetslaget där vi kan samarbeta och respektera varandras åsikter. Vi vill få bättre struktur på planering, aktiviteter och rutiner. Koppla in IKT mer i verksamheten och vårt tema. Erbjuda olika sätt att träda in i sagans och fantasins värld för att hitta uttrycksformer som passar samtliga barn.

Vi pedagoger ska erbjuda barnen tid och utrymme, relevanta utmaningar utifrån barngruppen och de enskilda individerna. Samt förståelse och bekräftelse.

 

Hur?

Temaarbetet kommer presenteras genom flanosagor, sånger och besökare från sagovärlden. Utifrån detta kan vi sedan arbeta vidare med exempelvis skapande, gymnastik och rytmik utefter hur deras intresse och erfarenheter av sagovärlden utvecklas.

Genom detta tema vill vi erbjuda barnen konkreta sago- och känsloupplevelser utöver de traditionella sagor som barnen har i sin vardag. Genom att ta in en ny del av sagovärlden i verksamheten som vi inte har fokuserat på förut, hoppas vi på att vidga barnens erfarenhetsvärldar, både genom att barnen får lära sig nya begrepp, turtagande samt att de får vidga och utmana sin fantasi.

Vi pedagoger behöver arbeta på att hitta struktur och vara mer närvarande i barngruppen för att kunna anpassa oss och miljön efter barngruppen och temat. Vi behöver hitta aktiviteter och material som stimulerar och utmanar barnen för att trollbinda dem.

Genom att vi pedagoger som förebilder blir mer närvarande och delaktiga i barnens görande, våra samtal med varandra och till barnen skall ske med tanke att föra oss vidare i vårt arbete. Att prata om och visa barnen att allt levande har lika värde oavsett om det är en mask, en växt eller en människa. Öka barnens intresse och kunskap genom lek och humor.

De läroplansmål som vi främst kopplar in i temat kommer vi försöka nå på följande vis:

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, "

Utifrån  vårt dagliga språk benämna saker och ting i vardagen med sina rätta namn. Leka mer med ord i ramsor/nonsensramsor, sånger och berättelser. Samtala mer med barnen och få dem att kommunisera på "sitt sätt".

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, "

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, "

Genom att erbjuda en inbjudande miljö med både lek och skapande material. Locka barnen med ett lustfyllt lärande utifrån deras kunskapsnivå. Samt erbjuda material för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig genom olika uttrycksformer utifrån vad som passar dem.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande."

Under aktiviteter såsom samlingar, avklädning- och påklädning i hallen, tvättning av händer och vid matsituationer får barnen öva på turtagning och de får även upp ögonen för att alla barn behöver få sina behov tillgodosedda.

Vi kommer arbeta med målbilderna på följande vis:

 • "utmanar i leken, utforskandet och undersökandet i den pedagogiska miljön. Nya upplevelser möjliggör nya samtalsämnen och ett vidgat ordförråd"
  - Presentera nya utmanande material som kan leda deras utforskande och därmed utveckling vidare. Utforma miljön utifrån temat och barnens intressen. Allteftersom barnen erbjuds nya erfarenheter så hoppas vi på att detta kan leda till ett vidgat ordförråd då vi som pedagoger aktivt vill fokusera på barnens utveckling och lärande i såväl språk- som motorikutveckling.  
 • "anpassar miljön och utvecklar material som stegrar utmaningarna i undervisningen beroende på barngruppens förutsättningar och intresse samt i förhållande till valt innehåll"
  - Vara lyhörda för vad barnen visar intresse för och vad som lockar barnen. Utifrån det kan vi vidare utveckla och skapa nya lärmiljöer som utmanar barnen i sitt lärande och utveckling.

 • "det pedagogiska arbetets syfte är tydligt och kopplat till styrdokumenten"
  - I utformandet av vårt tema har vi utgått ifrån de tillgängliga styrdokument som finns. Därav ligger dessa som grund i vårt arbete tillsammans med barnen. Detta kommer synliggöras i vår pedagogiska dokumentation och i våra planeringar.

 

 • "observerar, dokumenterar och synliggör både gruppens lärprocesser och det enskilda barnets förändrade kunnande. Dokumentationerna är utgångspunkt för reflektion och analys i personalgruppen och vid planering av det fortsatta arbetet."
  - Vi kommer göra detta kontinuerligt och med hjälp av bland annat Unikum där vi kommer följa barngruppen samt det enskilda barnets lärande och utveckling i förskoleverksamheten.  Vi kommer till stor del att ta hjälp av bilder och filmklipp för att kunna återblicka tillsammans med barnen för att kunna se vad som har skett och vilka förändringar vi kan se genom temats gång.

 

 • "skapar dialoger med respekt för varje barns uttryckssätt och talutrymme samt visar en uppriktig vilja att förstå vad barnet/barnen menar."
 • "utmanar barnens olika skapande och kommunikativa förmågor genom att erbjuda många olika uttryckssätt"
  - Detta kommer ske genom att vi kommer erbjuda barnen olika medel för att kunna uttrycka sig samt genom att vara lyhörda för vad barnen försöker samt vill förmedla. Vi vill betona viken av alla de språk barnen använder och inte endast deras verbala språk.

 

 Vi kommer arbeta med vår likabehandlingsplan på följande vis:

Vi kommer arbeta för att alla barn ska få möjlighet att delta på sina villkor oavsett etnicitet, kön etc. Detta kommer vi sträva efter genom att alla barn ska erbjudas de hjälpmedel som krävs för att samtliga barn ska kunna delta i det som sker i verksamheten, och därmed tänka på vilka aktiviteter som erbjuds och hur dem erbjuds. Samt att tänka på hur aktiviteterna utformas så att samtliga barn ska kunna utmanas utifrån sin proximala utvecklingszoon, alltså ZPD (Zone of proximal development).

Vi kommer även arbeta för att barnen ska få utveckla sin konflikthantering, genom att arbeta med barnens empatiska förmåga genom att vi pedagoger ska vara ännu mer deltagande och medforskande i barnens fria lek. Därmed hoppas vi på att kunna ta tillvara på de guldtillfällen som ges under dagarna i verksamheten. Samt att deltagande pedagoger leder till att vi kan vara goda förebilder för barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: