Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Frilek.

Skapad 2016-06-21 08:31 i Allén Dibber Sverige AB
Den fria leken är den viktigaste aktiviteten för barn. Här får de möjlighet att få utlopp för sina fantasier, drömmar och funderingar. Leken är barnens självklara sätt att utvecklas. I den fria leken lär sig barnen om hur världen fungerar genom att leva sig in i olika fantasiroller. Den fria leken är den bästa grunden för att senare kunna erövra mänsklig mognad och ett gott omdöme. Barnen tränar sin självständighet, problem-lösning, utvecklar sin förmåga att samarbeta och får en chans att bearbeta händelser och upplevelser.
Förskola

Leken är viktig för barnets utveckling såväl språkligt, motoriskt, intellektuellt, emotionellt som socialt. Med lekens hjälp får barnen olika kunskaper som tränar deras språk och social förmåga. Barnen lär sig demokrati, solidaritet och de lär sig hantera de sociala samspelet. Det är genom leken det mest grundläggande byggs upp hos ett barn för att kunna erövra mänsklig mognad och ett gott omdöme. Genom leken lär sig barnet att leka tillsammans och fungera i grupp, utveckla sin förmåga att lyssna, ta hänsyn, dela med sig och acceptera varandra. Något som är bra för barnets fortsatta väg genom livet. Dessutom stimuleras barnets fantasi, språk, begreppsuppfattning och samarbetsförmåga. 

Innehåll

BAKGRUND

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. 

Vi ser att många barn på vår avdelning visar stort intresse för frilek, rollek. De klär ut sig, leker doktor, packar väskor, leker piloter etc. Detta samspel med varandra. Därför ska verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ 98, rev 2010

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i det skapande och gestaltande leken få möjligheter att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Som pedagoger är vår ambition att väcka barnets lust att lära genom en lustfylld pedagogik.

Vi, pedagoger, vill att barnen ska vara öppna för att ta med/in barn i leken och bjuda in varandra till lek. Barnen lär i mötet med andra och lärandet anpassas efter individ för att på bästa sätt möta allas olika behov och förmågor.


Pedagogens syfte

 • bygga upp en lekinspirerande miljö
 • ska vara närvarande vid barnens lekar och hjälpa till att föra leken vidare
 • alla barnen skulle få delta i den fria leken
 • vara en bra kompis
 • erbjuda material som uppmuntrar och inspirerar dem till olika typer av rollekar där barnen kan gestalta olika karaktärer
 • få en trygg och harmonisk barngrupp där vi ser varje individ utifrån gruppstärkande undervisning för en god samvaro
 • planera aktiviteter där leken/rolleken utmanas samt ser till att barnen får tid och  utrymme för att leka under lugna förhållanden och med olika kompisar

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Leken är barnens självklara sätt att utvecklas. Att leken är fri betyder inte frånvaro från vuxen utan vi, pedagoger, finns tillgängliga för att hjälpa, stötta och att utveckla leken. Ett barns omvärld definieras av vuxna och är därför beroende av hur vi, vuxna, utformar den fysiska miljön. Vi, pedagoger, ska utforma inredningen på så vis att den blir lättillgänglig för barnen för att barnen kan hitta material på egen hand utan den vuxnas tillåtelse eller hjälp. Dessutom ska se över miljön samt göra förändringar när barnens intressen förändras och se till att det finns material som inbjuder till lek och stimulerar fantasi och kreativiteten. För mycket leksaker i ett rum kan göra det svårt för barnen att få översikt över materialet. Flexibilitet i miljön är viktig då inredningen måste kunna förändras. Om miljön inte förändras så finns risken att material som en gång fyllt en viss funktion istället fungerar som ett hinder. Materialet ska vara möjligt att använda på olika sätt. Materialen ska även fresta barnen till att utforska och prova, engagera sig och samspela i gemensam aktivitet. I lek då utklädningskläder, dockor, telefoner, bilar osv. är utgångspunkten får barnen chans att träna sina sociala och språkliga förmågor.

Den fria leken kan vara antingen inne och utomhus. Under den fria leken får barnen inflytande över sin vardag hos oss och får bestämma själva vad de vill göra. Barnet väljer själv vad det vill leka med och med vem/vilka. Vi, pedagoger, är närvarande i barnens lek för att stötta, uppmuntra eller som förebild. Detta gör vi genom att utmana barnen i leken med hjälp av frågeställningar, förslag eller nytt material. Vi stöttar barnen som redan leker i att upprätthålla lekreglerna. Dessutom uppmuntrar vi dem till att själva lösa konflikter och problem som uppstår, men även turtagning och demokrati. Vi ska även se och stötta de barn som inte vet hur de ska ta sig in i pågående lek, att lära sig att förstå leksignalerna.

Arbetsmetoder:

 • dela upp barnen i mindre grupper och vuxen deltar i fri lek i passiv roll men stödjer barnen i deras problemlösning vid behov
 • samtala med barnen kring "Hur är en bra kompis?"
 • ska utforma inredningen
 • träna under fria leken konflikthantering och samspel med kompisarna
 • se varje situation i vardagen som en situation för lek och lärande
 • erbjuda barnen dagligen olika lekmiljöer som är uppbyggda för att inspirera till att utveckla deras egna fantasi
 • tillhandahålla olika och varierande material och rekvisita som barnen kan utforska och samarbeta kring
 • ska vara närvarande i barns lek
 • introducera enkla regler till barnen (turtagande, ömsesidighet och samförstånd) och hjälpa dem till att följa dessa

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar både gruppen och det enskilda barnet med hjälp av observationen, foto, Ipad, reflektioner. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge vad vi gjort och till enskilt lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: