Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning & interaktion

Skapad 2016-06-21 10:59 i Lokala Unikumansvariga Partille Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska
Den här lektionen förklarar förmågan som i kursplanen i engelska beskrivs "formulera sig och kommunicera i tal" och i samband med den, "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang" och "använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd". Lektionen beskriver vad förmågan innebär och hur du kan arbeta för att förbättra den.

Innehåll

Beskrivning

Den här lektionen förklarar förmågan som i kursplanen i engelska beskrivs "formulera sig och kommunicera i tal" och i samband med den, "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang" och "använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd". Lektionen beskriver vad förmågan innebär och hur du kan arbeta för att förbättra den. Du finner lektionen under fliken "Planering". Välj ämne "Engelska".

 

Från och med årskurs 6 kan du också se hur du befinner dig i förhållande till kunskapskraven i den tillhörande matrisen. Du finner den under flikarna "Planering" och "Matriser". Du kan finna eventuell historik i "Arkiv".

 

 

Vad innebär förmågan?

För att förklara det kan vi utgå från vad som kännetecknar språket i en lyckad presentation. Engelskan i talet är då

 

  • tydligt och varierat,
  • anpassat till syfte, mottagare och situation,
  • med flyt,
  • sammanhängande.

 

Orden som är skrivna i fetstil förekommer alla i kunskapskraven och för att du ska förstå hur du ska lyckas med dina presentationer i och utanför skolan behöver du känna till dem. Nedan följer en kort beskrivning.

 

Tydlighet

Enkelt uttryckt kan man säga att ju bättre du behärskar grammatik och uttal, desto färre störande fel gör du. Ditt tal blir med andra ord tydligare.

 

Variation

Enkelt uttryckt kan man säga att ju större förråd av ord och uttryck du behärskar, desto mer kan du variera ditt språk.

 

Anpassning vid framställning

Om vi återgår till exemplet med Kanada så var förmodligen syftet att informera dina klasskamrater. Även i framställningen handlar det om att anpassa dig till syfte, mottagare och situation. Andra tal kan till exempel handla om att underhålla, övertyga eller hylla. Alla har de olika kännetecken och strukturer och det är dina lärares uppgift att förklara vilka de är. Här får du en kort översikt.

 

Det är naturligtvis också så att det som du lär dig om olika sorters tal under svenskalektionerna är värdefullt även under engelskalektionerna.

 

Anpassning vid interaktion

Beroende på vem eller vilka som är mottagare behöver du kunna anpassa stil och ton i det du säger. Om du till exempel talar med din bästa vän så formulerar du dig sannolikt på ett annat sätt (informellt) än om du ringer till ett företag och frågar om ett sommarjobb (formellt). Det handlar om att kunna anpassa dig till syfte, mottagare och situation.

 

Flyt

Att tala med flyt innebär att talet kommer naturligt och att man inte behöver stanna upp och börja om i någon större omfattning. Om talet har flyt kan den som lyssnar enklare fokusera på vad som sägs än hur det sägs. Det innebär inte att allt som sägs måste vara perfekt. Även när man talar på sitt förstaspråk behöver man ju ibland rätta sig själv och börja om.

 

Om det gäller en presentation krävs det att du är nöjd med innehållet, att språket som du använder är ditt eget och att du har övat på framförandet.

 

Sammanhang

Att tala sammanhängande innebär att följa en röd tråd (en handling eller ett tema) och att använda sig av det som kallas sambandsmarkörer (på engelska linking words) som binder samman olika satser. I engelskan är det ord som till exempel "and", "but", "because" och "since".

 

Nedan kan du läsa ett exempel där Skalman inte använder sambandsmarkörer. Hur skulle du ha sagt om du vore Skalman?

 

 

Språkliga strategier

När du övar på att tala engelska är det viktigt att du utgår från att engelska är det enda gemensamma språket som du delar med den eller de som lyssnar.

 

Det kan uppstå tillfällen, kanske framför allt vid interaktion, då du inte förstår vad den som du kommunicerar med menar, eller när mottagaren inte förstår dig och då behöver du strategier för att lösa problemet. Det kan till exempel handla om att ställa rätt frågor eller att förklara med andra ord. Andra strategier vid liknande situationer kan vara att be den du talar med att tala långsammare, förklara eller upprepa vad hen sagt.

 

Att använda språkliga strategier innebär också att vara delaktig i samtalet; att kunna inleda, komma framåt och avsluta det; det vill säga att till exempel kunna använda hälsningsfraser och avskedsfraser, att kunna bekräfta det som sägs och visa att man är intresserad, håller med om det som sägs eller inte, etc.

 

Vad betyder framställning & interaktion?

Föreställ dig att du har arbetat med ta besvara ett antal frågor om landet Kanada.

Du har sedan förberett en presentation, valt bilder som passar, skrivit stödord eller kanske stolpmeningar och övat inför en kompis och hemma framför en spegel.

 

När du har gett din presentation så ställer dina klasskamrater frågor om Kanada till dig och du försöker besvara dem efter bästa förmåga.

 

Din förberedda presentation var framställningen och frågorna som du sedan fick från publiken och besvarade var interaktionen.

 

Våra 2-minute talks under lektionerna och de nationella muntliga proven på hösten i årskurserna 6 och 9 är också typiska tillfällen för interaktion.

 

 

Vad kan du göra för att utveckla ditt talspråk?

Allmänt

Du behöver inte åka på språkresa för att få ett större ordförråd, bättre uttal och flyt. Den enklaste metoden är att tala så mycket engelska som möjligt under lektionerna.

 

Du kan alltid fråga din lärare om ord och uttryck, men som elever har ni också mycket att lära av varandra. Du märker snabbt vilka ord du saknar och tar in nya. Du får dessutom bra träning i att utveckla strategier för att föra ett samtal och att förklara dig när orden inte räcker till.

 

Som nämndes ovan under "Språkliga strategier" så är det är viktigt att du utgår från att engelska är det enda gemensamma språket som du delar med personen eller publiken som du tilltalar. Om du inte vet hur du säger ett ord på engelska, så ska du försöka att förklara det andra ord.

 

I takt med att ditt förråd av ord och fraser växer och att du blir tryggare med grammatiken, ökar också dina möjligheter att tala tydligt och sammanhängande med ett varierat språk.

 

 

Om du ska förbereda en presentation

Om du har fått i uppgift att hålla ett tal finns det också som regel tid, förutsatt att du har planerat den väl, att förbereda dig. Det finns många anledningar att göra just det.

 

En väl förberedd presentation är mer verkningsfull eftersom du vet vad du talar om och du vet hur du ska säga det. Att förbereda sig väl och vara nöjd och stolt över sitt arbete är dessutom det bästa sättet att motverka stress och nervositet inför och vid ett presentationstillfälle.

 

Det är lätt hänt att man blir orolig för att man ska glömma saker som man planerat att berätta. Det finns metoder som kan hjälpa dig att minnas, till exempel att använda bilder, stödord och stolpmeningar. Det finns flera webbplatser som erbjuder bra steg-för-steg-instruktioner i hur du kan gå tillväga. Två av dessa är Talet.se om stolpar och stödord (om det inte finns ett manus) och Läxhjälp.nu om att memorera (om det finns ett manus).

 

Instruktionerna till uppgiften du får i skolan anger förstås formen och syftet med presentationen. För att lyckas med dessa är det viktigt att du inte bara kommer ihåg vad du ska säga utan också också lägger tid och energi på att förbereda framförandet. På webbplatsen Läxhjälp.nu finns även tips om hur du kan gå tillväga med framförandet.

 

De vanligaste misstagen är att man inte har övat tillräckligt mycket och att man använder ord som man inte helt behärskar. Ibland passar de inte in i sammanhanget, ibland gäller det ordens uttal.

 

Att lära sig nya ord är en viktig del av arbetet, men för att du ska ha en chans att komma ihåg dem är det viktigt att du lär dig dem rätt. Stäm därför av med din lärare.  På flera online-lexikon (till exempel bab.la) finns det också möjlighet att lyssna på orden som du söker.

 

Kamratrespons

Kamratrespons är en process som, om den görs rätt, utvecklar inte bara den som tar emot den, utan också den som ger den. Du som mottagare kan välja att få respons på en eller flera av följande delar:

 

  • Anpassning - Följer framställningen den struktur som efterfrågas?
  • Innehåll - Handlar presentationen om det som efterfrågas? Bör något strykas eller kanske utvecklas?
  • Tydlighet - Används till exempel ord och uttryck korrekt? Passar de sammanhanget? Bör någon del förtydligas?
  • Variation - Upprepas ord som kan ersättas med andra? Kan till exempel adjektiv eller adverb användas för att lyfta språket?
  • Flyt - Kommer talet naturligt och är det enkelt att lyssna till och följa?
  • Sammanhang - Följer presentationen en röd tråd? Har den en tydlig början, mitten och slut? Kan två meningar bindas samman till en med hjälp av en sambandsmarkör? Jämför "I watched the movie. I liked it." och "I watched the movie and I liked it".

 

Tänk på att du som ger respons har ett stort ansvar att du ger den på ett konstruktivt och välmenande sätt. Var lugn och tydlig med vad du menar och glöm inte att också lyfta fram styrkor i presentationen . Ha kunskapskraven i åtanke när du läser och kom ihåg att kamratrespons är ett arbetssätt som kräver övning.

 

Hjälp varandra att lyckas

Glöm aldrig att det är otroligt viktigt att visa en stöttande attityd och skapa en positiv atmosfär där det är tillåtet att prova och misslyckas när ni talar engelska med varandra eller lyssnar på någon som ger en presentation. Utan detta tystnar vi och utvecklingen sker under betydligt svårare omständigheter.

 

Fördjupning

 

Retorik, läran om talekonsten, är tusentals år gammal och den grekiske filosofen Aristoteles formulerade de tre grundpelare som används än idag. På webbplatsen Talet.se kan du läsa mer om retorik och om hur du

1) skapar förtroende hos en publik (etos),

2) engagerar dem (patos), och

3) argumenterar för din sak (logos), samt vad som utmärker olika sorters tal.

 

 

En webbplats som nämns i flera av dessa lektioner är British Coucil. Där finns mängder av material om hur du kan utveckla din talade engelska. Klicka på bilden för att komma till talövningar.

 

Du kan också läsa mer om det som i avsnittet nedan om kunskapskraven beskrivs som språklig precision (accuracy) och flöde (fluency). Där finns också tips och strategier kring allt från provsituationer likt de muntliga nationella proven till presentationer.

 

Intonation & språkmelodi

Utöver det som redan har nämnts ovan så talas det ibland om intonation eller språkmelodi. Det handlar om tonhöjd och betoning och olika språk har olika melodier. Beroende på melodi och betoning kan samma mening få helt olika innebörd. Prova i exemplet nedan att betona olika ord och jämför.

 

1. I didn't say he stole the money.

2. I didn't say he stole the money.

3. I didn't say he stole the money.

4. I didn't say he stole the money.

5. I didn't say he stole the money.

6. I didn't say he stole the money.

7. I didn't say he stole the money.

 

Det är inte självklart hur man övar på engelsk språkmelodi och vad som passar dig, men det kan hjälpa att lyssna aktivt när du till exempel ser en film och härma det som sägs. Att sjunga är ett annat sätt. Exemplet ovan kommer från webbplatsen Americanaccent och här du kan läsa mer om intonation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: