Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2016-06-22 13:37 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Svenska

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Utdrag ur Lgr11

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen arbetar vi med följande:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift: Vi utför olika samtalsövningar och skriver texter av olika slag, ex berättande, fakta och instruktion. Vi kommer under åk 3 arbeta med ett läromedel som heter Språkskrinet. 

Läsa och analysera texter i olika genrer: Vi arbetar gemensamt och individuellt med att läsa och samtala kring lästa/hörda texter för att utveckla läsförståelsen och öka på ord- och begreppskunskap. Vi använder oss av boken Läsförståelse röd, läsläxboken Ottos äventyr och övningar i Språkskrinet.

Att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang: Vi pratar om hur man talar och skriver på olika sätt, beroende på vad man vill uppnå och vem som är mottagare. Vi ska även arbeta med att ge och ta respons på muntliga framträdanden och skrivna texter, samt att bearbeta egna texter utifrån given respons.

Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer: Vi fortsätter arbeta med ett korrekt användande av stor bokstav, punkt och andra skiljetecken samt att inte blanda stora och små bokstäver i en text. Vi kommer även arbeta för en läslig handstil. I Språkskrinet behandlas ordkunskap, språklära och skrivning. Med hjälp av boken Veckans ord får eleverna träning i stavning av vanligt förekommande ord.

Söka och värdera information från olika källor: Till skriv- och samtalsuppgifter söker vi information i böcker och på nätet samt för samtal kring hur man värderar det man läser/ser för att bedöma dess relevans och sanningshalt.

Läsläxa: Hela klassen arbetar med samma material i läsläxan, Ottos äventyr, fast på olika nivå. I läxan ingår lästräning hemma och vi knyter an till den i skolan genom uppföljande samtal och skrivövningar. Enskilda elever kan komma att ha extra läsläxor för ytterligare utmaning.

Visa vad du lärt dig

Under arbetet bedöms följande: 


Elevens förmåga att läsa med flyt.
Elevens förmåga att förstå och samtala kring texter av olika slag.


Elevens förmåga att skriva enkla texter, använda stor bokstav och skiljetecken på korrekt sätt samt stava vanligt förekommande ord på rätt sätt.


Elevens förmåga att skriva enkla texter i olika genrer.

Elevens förmåga att samtala kring vardagsnära frågor, återberätta händelser samt ge och ta instruktioner.

Elevens förmåga att söka och värdera information från olika källor.

Elevens förmåga att ge och ta respons samt bearbeta egna texter utifrån given respons.

 

Tidsram

Arbetet med förmågorna läsa, skriva, samtala, ge och ta respons och söka information pågår under årskurs 3.

Bedömning

Bedömning av elevens förmågor pågår kontinuerligt under läsåret med avstämning vid utvecklingssamtalen. Matrisen i svenska på Unikum fylls i senast under vårterminen. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: