Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsförståelse, år 4 2015/2016

Skapad 2016-06-23 09:31 i Jutarumsskolan Halmstad
I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter. Du kommer också att få lära dig olika strategier som du kan använda dig av för att öka din förståelse av det du läst.
Grundskola 4 – 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Förmågor att träna:

Centralt innehåll

Ur centralt innehåll (årskurs 4-6)

Läsa och skriva

Tala, lyssna och samtala

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk

Informationssökning och källkritik

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Mål

Mål med arbetsområdet:

 • du ska bli medveten om olika lässtrategier som du kan använda dig av för att öka din förståelse av det du läser/läst
 • du ska bli medveten om och träna dig på att söka svar på olika typer av läsförståelsefrågor
 • ska bli medveten om hur du kan formulera dina svar genom att knyta an till texten, dina egna erfarenheter och kunskaper
 • att du tillsammans med andra ska delta i samtal kring det ni läser
 • du ska läsa olika typer av texter, både högt och tyst, för att få en ökad förståelse för hur de är uppbyggda (t ex dialog, styckesindelning. rubrik, bilder med bildtexter, inledning ...)
 • du ska kunna ställa egna frågor till det du läst

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • inventera elevernas förkunskaper när det gäller läsförståelse och därefter arbeta vidare utifrån vad dessa resultat visar
 • bl a att använda oss av materialet "En läsande klass" och "Läsförståelse A".
 • lyfta och gå igenom olika läsförståelse strategier  som vi kopplar till våra läsfixare (Spågumman, Konstnären, Detektiven, Reportern, Cowboyen)
 • gå igenom olika sätt hur man söker svar på olika typer av läsförståelsefrågor (Vad står det i texten? - svaren finns på raderna, Vad står det i texten? och Fundera över texten - svaren finns mellan eller bortom raderna)
 • träna oss på att läsa olika typer av texter som är knutna till vår vardag
 • träna oss på att söka svar på olika typer av läsförståelsefrågor knutna till texterna vi läst
 • träna oss på att formulera svar till olika typer av läsförståelsefrågor, både muntligt och skriftligt
 • arbeta i par och gemensamt när vi tränar och ibland även enskilt
 • samtal om hur man kan formulera sina svar på de olika nivåerna, samt lyfta och visa konkreta exempel (både muntligt och skriftligt)
 • under arbetets gång stämma av vad vi lärt oss, vad vi behöver utveckla och hur vi då behöver göra/träna vidare på

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

 • förstå och använda olika lässtrategier när du läser
 • förstå och besvara läsförståelsefrågor
 • delta i samtal kring det vi läser
 • läsa olika typer av texter, både högt och tyst, för att få en ökad förståelse för hur de är uppbyggda (t ex dialog, styckesindelning. rubrik, bilder med bildtexter, inledning ...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: