Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SO

Skapad 2016-08-02 18:33 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 4 SO (år 1-3)
Här följer en grovplanering med bedömningskriterier för ämnet SO.

Innehåll

Planering SO år 4

1. Kring forntiden och medeltiden till ca 1500 (historia)

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

De nordiska staternas bildande.

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

2.   Information och kommunikation (samhällskunskap)

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett 

källkritiskt förhållningssätt.

 

3. Rättigheter och rättsskipning (samhällskunskap) 

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets 

rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

4. Beslutsfattande (samhällskunskap)

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera 

utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 

och trovärdighet,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser.

 

5. Identitet och livsfrågor (religion)

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter 

döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, 

livsstil och grupptillhörighet.

 

6. Etik (religion)

 

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Uppgifter

  • Moral, etik och förhållningssätt

  • Moral, etik och förhållningssätt.

  • Minoritetsgrupper i Sverige

  • Minoritetsgrupper i Sverige

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: