Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4A - Nya Språket Lyfter A-F samt tala i matris

Skapad 2016-08-04 15:36 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola F – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris över läs- och skrivutvecklingen samt den muntliga kommunikativa förmågan.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Vad ska vi göra?

Under läsåret kommer vi att ha olika läsprojekt där vi kommer att arbeta med läsförståelse på olika nivåer, i form av läsförståelsefrågor, diskussionsgrupper och inlevelseövningar.

Vi kommer även att arbeta med skrivningen genom att skriva i olika tema och jobba med skrivningens olika faser och innehåll. I denna del av svenskaundervisningen väver vi in språkkunskapen för att bygga en bredare och djupare språklig förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser

Sv SvA
Nya Språket Lyfter A-F samt tala

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Läsa D
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Läsa E
Jag kan använda det jag vet och kan om vad ord betyder och om vad texten innehåller för att kunna berätta om texter på ett intressant sätt.
Jag kan använda det jag vet om hur texter är uppbyggda, deras layout och hur de är sammansatta för att få en djupare förståelse.
Jag kan läsa längre texter med flyt (utan att staka mig) och är på god väg att kunna använda mina lässtrategier beroende av vilken text jag läser, för att bättre förstå texternas innehåll och syfte.
Skriva E
Jag kan följa de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och användande av skiljetecken och kan använda olika hjälpmedel när jag skriver.
Jag använder oftast de olika typiska textdragen när jag skriver och bearbetar mina texter efter jag fått råd från andra.
Jag kan anpassa min texter efter olika syften och mottagare.
Läsa F
Jag kan använda vad jag vet och kan om ords betydelse och vad texten innehåller för att kunna samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag kan använda min kunskap om hur texter är uppbyggda och deras layout för att kunna granska dem kritiskt.
Jag kan läsa längre och mer komplicerade texter. Jag anpassar och varierar användningen av mina förståelsestrategier för att kunna läsa kritiskt.
Skriva F
Jag använder de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och användande av skiljetecken samt tar hjälp av olika hjälpmedel när jag skriver.
Jag använder de typiska textdragen när jag skriver, ger omdömen och bearbetar mina texter med hjälp av andras råd.
Jag kan använda olika tekniker för att anpassa min text efter syfte och mottagare.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Berätta
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: