Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 8.1

Skapad 2016-08-10 11:08 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Arbete kring läromedlet Magic 8
Grundskola 8 – 9 Engelska

Under terminen kommer eleverna som en del av undervisningen att arbeta med läromedlet Magic 8. Vi kommer att läsa och lyssna till texter ur textboken och vi kommer även arbeta med ett par filmer som kopplas till läromedlets innehåll. Till filmerna kommer det att finnas fördjupande arbetsuppgifter. I arbetsboken kommer vi att arbeta med uppgifter kopplade till de olika texterna samt med mer fristående grammatiska uppgifter.

Innehåll

Syfte

Du skall utveckla din förmåga att

-läsa och lyssna texter av olika slag

- uttrycka dig muntligt, berätta, diskutera

- i olika sammanhang uttrycka dig i skrift och anpassa texten efter syfte och mottagare

- reflektera kring några förhållanden i engelskspråkiga länder och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning

Bedömning sker av hur du läser texterna och visar på din förståelse av texternas innehåll genom att uttrycka dig i tal och skrift.

Bedömning sker av hur du i samspel med andra kommunicerar och hur du agerar utifrån information och instruktioner i texter och talad engelska.

Bedömning sker av hur du bearbetar texter och använder dig av dina kunskaper för att utveckla, variera och anpassa dina texter utifrån situation och mottagare samt hur du visar dina realiakunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa och lyssna till texter som vi sedan bearbetar genom att översätta, diskutera eller reflektera kring.

Vi kommer att titta på filmer, kopplade till läromedlen, för att sedan göra fördjupningsuppgifter kring filmerna.

Vi kommer även att arbeta i övningsboken med övningar kopplade till texterna samt med grammatiska moment.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: