Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning för Kompisens förskola Läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-11 09:09 i Kompisens förskola Falkenberg
De hundra språken-hur reflekterar barn sin omvärld?
Förskola

Att arbeta med de hundra språken är att arbeta med barnens intellektuella och tankemässiga utveckling.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vi kommer att jobba vidare med och utveckla det som vi sett att barnen visat intresse för under våren på avdelningarna. Där kommer vi tillgodose att barnen får uttrycka sig med alla sina sinnen och möjligheter, tala, hoppa, springa, fantisera, måla, leka osv. Det ska finnas material tillgängligt i en inspirerande lärmiljö. Skynda långsamt.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill ha roligt tillsammans med barnen, man lär när man har roligt. Vi vill att barnen ska få chans att använda sin fantasi och vi vuxna ska vara medupptäckare med barnen genom att vi skapar, upptäcker och lär tillsammans.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi vänder oss ut mot samhället och visar upp vårt arbete som kan inspirera barn, föräldrar, pedagoger och omgivning som ger ringar på vattnet. Genom föräldramöte, utvecklingssamtal, månadsblad, Unikum och de vardagliga mötena med föräldrar gör vi dom medvetna om vårt projekt.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och att alla blir sedda utifrån deras egna förutsättningar. Bygga upp ett gott förtroende mellan föräldrar, barn och pedagoger. Känna glädje tillsammans med andra och tro på sin egen förmåga. Kreativa lärmiljöer inne/ute som är flexibla och utmanande. Vi lyssnar ständigt in vad barnen visar intresse för och jobbar utifrån detta. Material som inspirerar barnen.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Vi pedagoger ansvarar för våra olika grupper/tvärgrupper och aktiviteter som vi har under veckan. I mindre grupper är det då lättare att kunna se alla barn och detta ger då ett större lugn i gruppen. Fasta rutiner så att barnen känner trygghet.

Kompetensutveckling

All personal ska få ta del av den utbildning som erbjuds i organisationen.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Eftersom vi med ro väntar in barnens intresse så får vi se hur det utvecklar sig under läsåret.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

 BUNS:s mål:

1.Inflytande, delaktighet och ansvar

2.Samverkan

3.Lärmiljö

4.Resultat och resurser

5.Lärande organisation

6. Hållbarhet


Lust och nyfikenhet i sitt lärande. Delaktighet och inflytande i sin vardag. Kreativa lärmiljöer både ute och inne. Vi är med i "Grön Flagg " Konsumtion.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: