Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Idrott & Hälsa, åk 4-6

Skapad 2016-08-11 10:04 i Öregrunds skola Östhammar
Övergripande planering i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-6. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Mål för eleven

 

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lär sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • lär sig att simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • kondition och styrketräning
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att hitta rätt nivå på träningen så att du mår bra
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Matriser

Idh
Omdömesmatris Idrott åk 4-6

Delta och röra sig i lek, spel och idrott på årskurs-anpassad nivå.
Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del på ett fungerande sätt till någon av aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del på ett fungerande sätt till aktiviteter i olika miljöer.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteter i olika miljöer.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna i olika miljöer.
Röra sig i dans och rörelse till musik på en årskursanpassad nivå.
Du anpassar dina rörelser till viss del till någon av aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm i aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm i aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm i aktiviteterna.
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktivteter och hur aktiviteterna påverkar hälsa och fysisk förmåga på årskursanpassad nivå.
Med leding för du enkla resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Orientera i bekanta miljöer på årskursanpassad nivå.
Du orienterar med förenklad karta.
Du orienterar med viss säkerhet med karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet med karta.
Du orienterar med god säkerhet med karta.
Genomföra aktiviteter i natur och utemiljö med hänsyn till allemansrättens regler på årskursanpassad nivå.
Du genomför aktiviteterna.
Du genomför aktiviteterna med viss anpassning till olika förhållanden.
Du genomför aktiviteterna med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Du genomför aktiviteterna med god anpassning till olika förhållanden.
Förebygga skador vid lekar, spel och idrott anpassat för årskursen.
Med handledning ger du enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du ger enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du ger utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du ger välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Hantera nödsituationer vid vatten anpassade för årskursen:
Du kan med handledning hantera nödsituationer.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Simkunnighet:
Du simmar 100 meter varav 25 meter i ryggläge.
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: