Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år3

Skapad 2016-08-11 11:30 i Holstagårdsskolan Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris (nr1) För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 3 Svenska

I svenska arbetar vi  med språket på många olika sätt, både i tal och skrift. Vi arbetar  vidare med stavning av ljudstridiga ord, att förlänga meningar samt använda olika skiljetecken. Vi kommer att lägga större tyngdpunkt på den muntliga framställningen. Vi arbetar  med nyheter på olika sätt. Vi läser artiklar tillsammans och barnen tränar sig i att välja en artikel som de ska återberätta i text.

 

 

Innehåll

arbetsbeskrivning

 


Du ska få utveckla ditt eget skrivande och vara delaktig i hela din skrivprocess. Den börjar med att du ska planera dina texter, utföra arbetet och själv checka av att du följer skrivregler och andra mål vi lägger in efter hand. När din text är färdig ska du kommunicera den på något valfritt sätt och slutligen reflektera över din skrivprocess.

Du ska vara delaktig i din läsutveckling genom att sätta upp egna mål för din läsning.  Du kommer att få ta del av olika lässtrategier och träna dig på att använda dem.
Du kommer att träna dig i att läsa texter från olika genrer med förståelse.

Detta året kommer du få fler tillfällen att träna dig i muntlig framställning. Målet är att du ska kunna berätta fritt utifrån olika stöd.

 

övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Bedömning

  Vi bedömer efter de kunskapskrav som har formulerats i läroplanen för årskurs 3. Inför utvecklingssamtalen fyller vi i nedanstående matris.

  Matriser

  Sv
  Nya språket lyfter

  LÄSA OCH SKRIVA

  Avstämning:
  A (a:1-4)
  Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
  Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
  Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
  Jag känner igen en del ord när jag läser
  Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
  Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
  Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
  Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
  Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
  B (b:1-4)
  Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
  Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
  Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
  Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
  Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
  Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
  Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
  Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
  Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
  C (c:1-4)
  Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
  Jag läser för att uppleva och lära
  Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
  Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
  ----
  Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
  Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
  Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
  Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
  D (d:1-4)
  Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
  Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
  Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
  Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
  -----
  Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
  Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
  Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
  Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

  TALA OCH SAMTALA

  Avstämning A-D:
  Tala/samtala
  Berättande
  Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
  Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
  Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
  Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
  Tala/samtala
  Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
  Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
  Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
  Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
  Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: