Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen åk 3

Skapad 2016-08-11 14:33 i Skyttorps skola Uppsala
Terminsplanering i matematik.
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Under höstterminen kommer du få arbeta med:                                       

- talområdet 0-1000

- likhetstecknets betydelse

- skriftlig räknemetod/uppställning i addition och subtraktion

- multiplikation och division

- positionssystemet

- avrundning

- tallinjer

- problemlösning

- bråk (introduktion)

- udda och jämna tal

- mönster och avbildning

- diagram, koordinater

- klockan   

- geometriska former (två- och  tredimensionella figurer)   

-  geometriska begrepp (symmetri, spegelbild, diagonal, sida, omkrets)

- mätning av längd

- mönster och avbildning

- diagram, koordinater                                                                                                  

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig detta genom att:

- lyssna och vara aktiv vid gemensamma genomgångar och samtal.
- arbeta med de fyra räknesätten så att reflexkunskaperna befästs.
- arbeta självständigt med matematiska övningar.
- arbeta tillsammans i par/grupp.
- arbeta med laborativ matematik: centimokuber, cuisinairestavar, tangram och olika spel.
- arbeta med geometri, med bilder och figurer.
- analysera och värdera tillvägagångssätt i grupp.
- dokumentera ditt tillvägagångssätt.
- återkommande fundera metakognitivt.

Vad som kommer att bedömas:

Din lärare bedömer:

- din förståelse av tal i talområdet 0-1000

- om du förstår och kan använda uppställningar i addition och subtraktion

- om du förstår och kan räkna multiplikation och division

- om du förstår enkla bråk som t.ex. 1/2, 1/4, 1/3

- din förmåga till huvudräkning (Talområdet 0-20 med tiotalsövergångar)

- om du förstår likhetstecknets betydelse  

 - om du kan mäta i längdenheterna mm, cm, dm, m och har förståelse för enheterna km och mil

- om du förstår och kan beskriva de olika matematiska begreppen

 - om du kan lösa vardagliga matematiska problem och uppgifter 

- om du kan redovisa hur du räknat för att komma fram till svaret på frågan

- om du förstår och kan fortsätta på talserier, geometriska serier och geometriska mönster

- om du kan avbilda figurer (t.ex. rita en likadan, förminska eller förstora)

- om du kan namnet på två- och tredimensionella figurer

- om du kan klockan, först den analoga sedan den digitala.

- om du resonerar och analyserar kring matematiken.

- om du kan dokumentera tillvägagångssättet skriftligt.

Hur du får visa vad du kan:

Genom diagnoser med matematiska uppgifter av olika karaktär och när vi pratar matematik tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: