Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige biologi

Skapad 2016-08-11 15:36 i Knutsbo skola Ludvika
Olika naturtyper i Sverige och hur ekosystemet fungerar.
Grundskola 4 Svenska Biologi

Naturen ser olika ut på olika platser i Sverige. Man säger att det finns olika naturtyper. Skogar bergsområden och sötvatten är exempel på tre olika naturtyper. Alla växter och djur finns inte överallt utan lever där de är bäst anpassade till sin miljö. I det här arbetsområdet får du lära dig vilka olika naturtyper det finns i Sverige. Du får också grundläggande kunskaper om hur allt i naturen hänger ihop och är beroende av varandra.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Detta ska vi göra:

Vi ska lära oss om
-olika naturtyper i Sverige. 
-vilka djur och växter som lever i de olika naturtyperna.
-hur ett ekosystem fungerar. 
-vad en näringskedja och näringsväv är.
-hur ett kretslopp fungerar.
- skriva en faktatext om något du lärt dig om och redovisa den för klassen.
 
 

FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna på din förmåga att:

 ANALYSERA - t ex genom att utforska och jämföra hur olika djur och växter lever i de olika naturtyperna.

 FÖRSTÅ BEGREPP - t ex kretslopp, näringskedja, näringsväv m.m.

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera och redogöra

 HANTERA INFORMATION - t ex genom att söka och sortera fakta  samt kritiskt granska olika källor

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Lyssna på när Annie berättar
 • Öva på olika ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och prata om biologi
 • Spela spel.
 • Samtala om, diskutera och analysera kring bland annat naturtyper, djur, näringskedjor
 • Leta efter fakta på egen hand och tillsammans med andra i böcker och via internet.
 • Titta på film
 • Redovisa för dina kompisar om insamlad och bearbetad fakta.
 • Lyssna på kompisarnas redovisningar.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Dina kunskaper om Sveriges vanligaste naturtyper
 • Dina kunskaper om olika ekosystem och vilka djur och växter som hör hemma i de olika ekosystemen.
 • Din förmåga att använda biologiska begrepp(t.ex. fotosyntes, näringskedjor och naturtyper) i samtal och förklara biologiska samband, t.ex. näringskedjor.
 • Din förmåga att använda biologiska ord och begrepp och utifrån dessa skriva en faktatext.
 • Din förmåga att skriva en faktatext utifrån egen insamlad information.

Förväntat resultat

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Gruppuppgifter
 • I diskussioner under lektionerna.
 • Skriftligt förhör/prov.
 • Skriftligt arbete.
 • Muntlig redovisning av något vi arbetat med

 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Uppgifter

 • Delmål sverige biologi vatten

Matriser

Sv Bi
Naturtyper i Sverige

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologiska begrepp
kan beskriva med ord och/eller bild vad som menas med t ex näringskedja,näringsväv, fotosyntes mm,
 • Bi
Du känner inte till eller använder inte biologins begrepp.
Du ger exempel på och beskriver några begrepp.
Du ger exempel på och beskriver flera begrepp och kan använda dem för att förklara och argumentera i diskussioner.
Djur och växter
Visar förståelse för Sveriges växter, djur och deras näringskedjor.
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du har dålig kännedom om Sveriges djur, natur.
Du känner till några av de vanligaste djur och växter i Sverige samt hur en näringskedja fungerar.
Du känner till och har goda kunskaper om ett flertal av Sveriges djur och växter samt de olika stegen i en näringskedja.
Kunskpoer om Sveriges naturtyper
Visar förståelse för Sveriges olika naturtyper.
Du har inga kunskaper om Sveriges olika naturtyper.
Du kan ge exempel på minst 3st naturtyper, samt berätta var i landet vi kan hitta dem. Du kan berätta om tre växtsorter och djur som finns i de olika naturtyperna.
Du kan ge exempel på minst 3st naturtyper samt berätta var i landet vi kan hitta dem. Du kan också berätta om fler än tre växtsorter och djur som finns i de olika naturtyperna.
Kretslopp
Visar förståelse för kretslopp i naturen
Du har inga kunskaper om något kretslopp i naturen
Du kan ge exempel på ett kretslopp som sker i naturen och visar en viss förståelse för hur det fungerar
Du kan ge exempel på ett eller flera kretslopp som sker i naturen och visar god förståelse för hur det fungerar.
Textformulering utifrån egeninslamad information
 • Bi  4-6
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan inte formulera en enkel, kort text utifrån insamlad information.
Du kan formulera en faktatext med vissa av dess karaktäristiska drag utifrån insamlad information.
Du kan formulera en faktatext med rätt struktur och innehåll utifrån dess karaktäristiska drag utifrån insamlad information. Du använder dig av ett bra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: