Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-08-12 09:19 i Himlaskolan Ale
Vi utgår från Prima matematik 1.
Grundskola 1 Matematik

När du arbetar med matematik kommer du att få undersöka, prova och välja arbetssätt. Du kommer också att få arbeta i matematikboken, förklara för oss hur du tänker matematik och hur du löser dina uppgifter.

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig:
- räkna med hela tiotal, 10-100
- rita antal och rita hälften så många
- använda ord som beskriver läge
- addition med 10-kamrater
- addition i talområdet 0-10
- namnen på och att rita de geometriska figurerna objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
- subtraktion i talområdet 0-10, med sambandet mellan addition ochsubtraktion, 10-kamrater och hälften
- om talen 11-19, skriva siffror och räkna antal
- räkna med enheten kronor
- storleksordna tal i talområdet 0 till 20
- addition i talområdet 10-20
- mäta längd i enheterna centimeter och meter
- måla halva delen av geometriska objekt.

Arbetsformer

   Vi kommer att ha boken Prima matematik som grund i vår undervisning. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar för varje nytt moment i kapitlen. Vi genomför då olika aktiviteter i form av laborationer, spel och diskussioner. Eleverna kommer att samarbeta med varandra och övar sig då i att använda matematiska begrepp och diskutera matematik. Vi kommer att tydliggöra siffrornas värde med hjälp av konkret material parallellt med arbetet i matteboken.

 

    När eleverna varit med på genomgångarna och visat läraren hur de tagit till sig kunskapen, så utmanas varje enskild elev utifrån den nivå de befinner sig.  Du ska få träna dig på att:
  - räkna med hela tiotal, 10-100
  - rita antal och rita hälften så många
  - använda ord som beskriver läge
  - addition med 10-kamrater
  - addition i talområdet 0-10
  - namnen på och att rita de geometriska figurerna objekten cirkel, kvadrat,    rektangel och triangel
  - subtraktion i talområdet 0-10, med sambandet mellan addition och subtraktion, 10-kamrater och hälften
  - om talen 11-19, skriva siffror och räkna antal
  - räkna med enheten kronor
  - storleksordna tal i talområdet 0 till 20
  - addition i talområdet 10-20
  - mäta längd i enheterna centimeter och meter
  - måla halva delen av geometriska objekt.

Bedömning

Under arbetets gång har du möjlighet att visa dina kunskaper genom att prata matematik men också genom att lyssna på andra och hjälpa till att finna lösningar. Jag kommer att bedöma hur du använder dig av begrepp som addition, subtraktion, lika med, hälften och lägesord. Du kommer även att få träna dig på 10-kompisarna, räkna med enheten kronor och de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kommer också att kunna visa dina kunskaper genom ditt arbete i matteboken.
Du kommer under lektionerna både enskilt och i grupp förklara för mig hur du tänker och löser problem. Du kommer att få göra ett diagnostiskt test efter varje kapitel där jag ser vad du lärt dig utifrån målet för kapitlet.

Dokumentation

Elevarbeten, diagnoser och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: