Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genomförandeplanen1rallaren gul

Skapad 2016-08-12 11:36 i Lilla Lokets Förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mall för förskolans systematiska kvalitetsarbete
Förskola

Utifrån Lpfö98 rev 2010 samt förskolans gemensamma förhållningssätt ( dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar avdelningen/huset på följande sätt när det gäller nedanstående områden:

Innehåll

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

 • Vi visar respekt för varandra och medverka till att det skapas ett klimat där alla får göra sin röst hörd, och att lära sig ta ansvar för sina handlingar.
 • Vi främjar barnens lek och samspel över avdelningarna och hjälper de med metoder för att lösa konflikter och nå fram till gemensamma lösningar.
 • Vi gör detta genom att låta barnen hälsa på på varandras avdelningar samt att vi har gemensamma öppningar och stängningar. Vi har gemensamma aktiviteter tillsammans.
 • Vi ska ha som ambition att alla pedagoger lär sig alla barns namn och att alla barnen känner sig trygga med alla pedagoger och barn.
 • Genom de dagliga rutiner som ligger till grund för vår verksamhet ger vi barnen möjlighet att uttrycka sina önskningar och sin vilja. Pedagogerna är med och vägleder verksamheten, men utmanar även barnen genom olika aktiviteter som stimulerar barnen framåt i sin utveckling.

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

 • Vi ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. Pedagogerna utformar även lärmiljön och lärandet för att hjälpa de barn som befinner sig i olika svårigheter tex fysiska och psykiska funktionshinder, sorg, separation av olika slag m.m.
 • Vi ska delge varandra kunskaper och information om förhållningssätt kring specifika barn och på så sätt bidra till barnets fortsatta utveckling. 
 • Detta gör vi genom att hålla delge konferenser om information kring barn med speciella behov så att vi bemöter de på bästa sätt. Vi tar upp detta på verksamhetsbesöken.
 • Vi pedagoger måste vara medupptäckande och engagerade i vårt och barnens gemensamma lärande, se deras entrepreniöriella förmåga och att tillsammans hitta "sökmotorer" för hur vi tar reda på svaren.
 • Vi pedagoger ska arbeta för att stärka barnens självkänsla. Alla barns tankar och egenskaper ska lyftas fram och uppmuntras.
 • Genom de olika projekten på avdelningarna, utmanas, stimuleras och dokumenteras barnens lärande. Att pedagogerna sedan är observanta på barnens intressen utvecklas de olika projekten vidare.

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

 • Vi pedagoger har ansvar för att alla barn blir hörda och respekterade för sin åsikt, tex en vardaglig sak kan vara att få rösta om vilken bok vi ska lösa på vilan, de bestämmer material vid skapande m.m. 
 • Barnen får ta ansvar för sina handlingar och lära sig förstå konsekvenserna.
 • Vi ger barnen utrymme till att föra en dialog och uppmuntrar barnen till att lyssna på andras tankar och åsikter. Vi vill att barnen ska uppleva den demokratiska andan som vi strävar efter i vår verksamhet, alla rätt att ha inflytande. Barnen ska få bli medvetna om att det i verksamheterna är ett tillåtande klimat. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder för barnen och för varandra.

Uppföljning och utvärdering

Beskriv ert arbete:

Sker kontinuerligt på Unikum när pedagogerna planerar.

När likabehandlingsplanen och genomförandeplanen utvärderas under terminens gång.

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

 • Vi har ett inskolningssamtal där vi berättar om vår verksamhet och där föräldrarna får berätta om sitt barn. Vi erbjuder uppföljningssamtal där vi pratar om hur det går osv.
 • Vi erbjuder föräldrarna kontinuerliga utvecklingssamtal.
 • Vi har en daglig, trygg och lyhörd kontakt med såväl föräldrar som barn.
 • Vi bloggar om vår verksamhet, har drop-in, brukarråd, fixardagar och diverse andra aktiviteter där föräldrarna är välkomna.
 • Vi väcker intresse hos föräldrarna för vår verksamhet genom Unikum. Vi utbyter kunskaper med föräldrarna genom deras erfarenheter av exempelvis deras arbete och kultur.

Vi utgår ifrån barnens intressen/behov och verksamhetens behov av utveckling

 Detta gör vi genom att lyssna in gruppen, vilka intressen de har och planera verksamheten utefter det.

Hur går vi vidare?

Vad behöver utvecklas med utgångspunkt ur vår dokumentation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: