Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Mer om TAL ÅK 8

Skapad 2016-08-12 12:19 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi lär om positiva och negativa tal och tal i potensform. Vi lär om hur algoritmer (de fyra räknesätten) praktiseras på ovan nämnda.
Grundskola 8 Matematik

Först lär vi om positiva och negativa tal och tal i potensform. Vi lär om hur algoritmer (de fyra räknesätten) praktiseras på ovan nämnda.
T.ex. Temperaturen ute sjönk en dag från -8 till -12 grader. Vilken blev temperaturskillnaden? Svar: -8 - (-12)= -8+12= 4 ... 4 graders skillnad (differens)

Vårt talsystem har basen 10. Man kan räkna med andra talsystem som har andra baser. T. ex. använder sig det BINÄRA TALSYSTEMET av basen 2 och bara av siffrorna 0 & 1. Datorer/datorteknik/digitalteknik/telekommunikation är uppbyggt utifrån just det Binära talsystemet. Detta får ni testa på RÖD kurs.

Nummerordningen i de olika systemet...Ni får veta mer sedan :-D

Tiosystemet   kontra      Binärt
    0                                0000
    1                                0001
    2                                0010
    3                                0011
    4                                0100
    5                                0101
    6                                0110
    7                                0111
    8                                1000
    9                                1001
   10                               1010
                  o.s.v.

Innehåll


TAL OCH TALUPPFATTNING samt PROBLEMLÖSNING ingår ofta i övriga matematikområden.

Syfte
och Centralt innehåll från Lgr 11 visas nedan  ...

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser

Ma
Oskarshamns kommun Skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 7-9

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem där tillvägagångsättet tydligt framgår
Välja, värdera och använda för årskursen anpassade matematiska metoder för att lösa problem
Se kommentar
Väljer, värderar och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer, värderar och använder i huvudsak fungerande metoder.
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga metoder
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga och effektiva metoder som kan vara generella.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begreppen på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och beräkningar.
Se kommentar
Använder fungerande metoder i liten utsträckning
Använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredställande resultat
Använder fungerande metoder med gott resultat.
Använder ändamålsmenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
- Val av metod - Räknesätt, - Resultatets rimlighet
I samtalet svarar du endast på direkta frågor.
I samtalet/redovisningen ställer och besvarar du frågor kring resonemanget och framför argument
I samtalet/redovisningen ställer du och besvarar du frågor samt framför argument som för resonemanget framåt.
i samtalet/redovisningen ställer du och besvarar du frågor som förfjupar eller breddar resonemanget.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Begrepp exempel: Negativa tal, variabel, prefix, formel, ekvation, likformighet, procent, sannolikhet, funktion, lägesmått med mera. Metodexempel: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare med mera. Uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper, Förstå att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: