Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klaras hemlighet - Läsning årskurs 5 - Alsike skola

Skapad 2016-08-12 13:30 i Alsike skola Knivsta
Gemensam läsupplevelse. Eleverna delas in i läspar och läser samma bok för läsflyt, läsförståelse och boksamtal. Klaras hemlighet
Grundskola 5 Svenska
Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord, kan hänga med och förstå vad en film eller spännande tv-serie handlar om eller så vill du kanske bara läsa något läskigt eller roligt att för att slappna av.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du blir indelad med en kamrat i "läspar".
 • Du kommer i läsparen att läsa samma bok högt för varandra.
 • Du ska skriva läslogg och/eller svara på frågor och ord efter läst text.
 • Du ska diskutera om innehållet i texten de har läst.
 • Du ska återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • Du ska resonera om lästa texter och sedan anknyta till sina egna erfarenheter.
 • Du ska skriva recension av den lästa boken.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • läsa med flyt
 • sammanfatta innehållet av en text
 • läsa mellan raderna
 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
ZickZack Läsrummets Läsutvecklingsmatris åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur för barn och ungdomar.
Kan med hjälp avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan avkoda och förstå enklare skönlitteratur.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan med hjälp i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt.
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Kan med hjälp förutspå vad som ska hända framöver när hon/han läser.
Kan förutspå i enkla drag vad som ska hända framöver när hon/han läser.
Kan förutspå detaljerat vad som ska hända framöver när hon/han läser.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan med hjälp dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen.
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: