Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A

Skapad 2016-08-12 15:55 i Strandskolan Kristinehamn
I Mera Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik

Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Enkla bråk.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Problemlösning

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem med stöd av en pedagog.
Du kan lösa enkla problem genom att med viss hjälp hitta en passande strategi.
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda en passande strategi.
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Du kan med hjälp av en pedagog visa hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler
Du kan med viss hjälp beskriva och samtala om hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler
Du kan beskriva och samtala om hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler.

Begreppsförståelse

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du vet att det finns olika begrepp och du visar att du behärskar minst ett av begreppen.
Du kan några av begreppen fler, färre, lika många, mindre än, större än, likhetstecknet, addition och subtraktion och visar att du behärskar några av dem
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begreppen, fler, färre, lika många, mindre än, större än, likhetstecknet, addition och subtraktion.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan med stöd av pedagogen visa att du förstår något av begreppens egenskaper.
Du kan med viss hjälp visa att du har förståelse för begreppens egenskaper.
Du kan visa att du har förståelse för begreppens egenskaper.

Taluppfattning

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du känner igen siffrorna 0-10 och kan se samband mellan antal och siffra. Med hjälp pedagogen kan du dela upp tal genom att använda dig av konkret material.
Du känner igen siffrorna 0-10 och kan se samband mellan antal och siffra. Du kan med viss hjälp dela upp tal inom talområdet 0-10.
Du känner igen siffrorna 0-10 och kan se samband mellan antal och siffra. Du kan dela upp tal inom talområdet 0-10.

Metoder

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du behärskar huvudräkning eller skriftliga beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-5
Du behärskar huvudräkning eller skriftliga beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Du behärskar matematiska metoder som huvudräkning och skriftliga beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du kan använda dig av likhetstecknet men har inte en grundläggande förståelse för likhetstecknets betydelse.
Du har förståelser för likhetstecknets betydelse. Du kan till viss del använda det på ett fungerande sätt. Till exempel 2+3=5
Du har förståelser för likhetstecknets betydelse och kan använda det på ett fungerande sätt. till exempel 2+_=3
Du kan även avbilda och utifrån instruktioner konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan med hjälp av pedagogen rita av och bilda enkla mönster och figurer.
Du visar att du kan rita av enkla mönster och figurer.
Du visar att du kan rita av och bilda enkla mönster och figurer.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Med hjälp av pedagogen samt konkret material kan du beskriva och samtala om hur du har löst en uppgift.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och samtal om hur du har löst en uppgift till exempel enkla mönster genom att använda dig av konkret material.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och samtal om hur du har löst en uppgift, till exempel enkla mönster.
Du kan dessutom vid olika slags undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Du kan med hjälp av en pedagog samla information och skapa enkla tabeller och diagram.
Du kan samla information och skapa enkla tabeller och diagram.
Du kan samla information och skapa enkla tabeller och diagram. Du kan jämföra och redovisa resultatet.

Resonemang

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan med hjälp av pedagog fortsätta talmönster och geometriska mönster.
Du kan fortsätta talmönster och geometriska mönster.
Du kan fortsätta talmönster och geometriska mönster, beskriva hur de har konstruerats och beskrivas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: