Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning addition och subtraktion

Skapad 2016-08-12 17:20 i Surteskolan Ale
En planering i att förstå och använda tal inom området 0-10 000, samt kunna räkna med dessa tal i addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik

Att förstå hur positionssystemet är uppbyggt är grunden för matematiken och din förståelse. Den ger dig en grund att stå på genom dina år av studier.

Innehåll

Inledning:

Övergripande mål:

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Kursplanemål

Genom undervisning i matematik ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Konkretiserade mål

Utveckla din förmåga att: - förstå och använda positionssystemet.

 • läsa och skriva tal 0-10 000.

 • storleksordna tal.

 • använda en tallinje.

 • avrunda tal.

 • förstå och använda begreppen tal/siffra och jämnt/udda

 • använda ett matematiskt språk

 • att se samband mellan olika tal

 • prata matematik

 • förklara additions och subtraktion hänger ihop samt att kunna räkna de räknesätten.

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • din förmåga att använda begreppen siffra, tal, udda och jämnt,

 • din förmåga att använda vårt positionssystem, läsa och skriva tal och att avrunda,

 • din förmåga att jämföra och se samband mellan olika tal,

 • din förmåga att använda addition och subtraktion genom huvudräkning och skriftliga lösningar

Undervisning

 • begrepp som siffra, tal, udda och jämnt
 • positionssystemet
 • tallinjer, använda och förstå
 • det matematiska språket
 • muntligt och skriftligt uttrycka matematiska räknesätt och tankegångar
 • att jämföra och se samband mellan olika tal

Slutuppgift

Matriser

Ma
Matriser - Taluppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Elevens förmåga att visa intresse och tilltro till att använda och att lära sig matematik.
- motivation och ansvar för eget lärande - delaktighet
Visar lite intresse för matematik. Vågar sällan prova sina kunskaper. Tar lite ansvar för sitt lärande. Behöver hjälp med instruktioner.
Visar visst intresse för matematik. Vågar prova sina kunskaper och egna idéer. Har någon strategi. Strukturerar det egna arbetet med stöd.
Visar intresse för matematik. Visar fungerande startegier. Är medveten om egna styrkor och svagheter. Strukturerar det egna arbetet självständigt.
Vissar ett stort intresse för matematik. Arbetar systematiskt. Känner till olika strategier för lärande. Anpassar lärandet efter situationen.
Elevens förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera.
- resonera - dra slutsater - generalisera
Resonemanget går delvis att följa. Behöver hjälp med att dra slutsatser utifrån sina kunskaper.
Resonerar kring påståenden och kan med stöd motivera dem. Överväger svarets rimlighet. Drar delvis korrekta slutsatser.
Argumenterar för påståenden. Bidrar med matematiska idéer och förklaringar. Anger ett rimligt svar. Drar på egen hand korrekta slutsatser.
Använder ett matematiskt resonemang. Tar del av andras argument. För diskussionen framåt. Generaliserar utifrån dragna slutsatser.
Elevens förmåga att redovisa sitt matematiska tänkande muntligt och skriftligt
Redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Behöver stöd och ledning för att redovisa.
Redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen. Språket är acceptabelt.
Redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. Språket är korrekt och lämpligt.
Redovisningen är fullständig och väl strukturerad. Använder matematisk terminologi.

Ma
Matris - Taluppfattning

Påbörjat
På god väg
Uppnått
Elevens förmåga att förstå och använda positionssystemet.
- Kan dela upp tal i hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal och ental, t.ex. 4721 = 4000+700+20+1. - Kan sätta ihop tal efter antal hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal och ental, t.ex. 4000+700+20+1 = 4721. - Vet vad en siffra i ett tal är värd, t.ex. Vad är siffran fyra värd i talet 4298?
Elevens förmåga att läsa tal 0 - 10 000.
Elevens förmåga att jämföra och storleksordna tal.
- Vet vilket tal som är störst/minst. - Vet vilket tal som kommer sedan.
Elevens förmåga att använda en tallinje.
- Kan bestämma talens plats på tallinjen.
Elevens förmåga att avrunda tal.
- Kan avrunda till närmaste tusental, hundratal och tiotal. - Förstår och kan använda tecknet ≈.
Elevens förmåga att använda begreppen tal/siffra.
Elevens förmåga att använda begreppen jämnt/udda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: