Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läshörna med fokus på värdegrund

Skapad 2016-08-12 23:53 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Förskola

Vi vill genom att varje vecka läsa utvalda böcker för barnen belysa etiska dilemman i vardagen samt väcka barnens tankar och funderingar kring etiska dilemman.

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

Barnens förmåga att leva sig in i andra människors situation samt förståelse för alla människors lika värde.

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Skolans verksamhetsplan. Forskare/litteratur.

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning Lpfö sid.8 

MÅL för verksamheten.

Alla barn på Stigen ska få en uppfattning om att familjer kan se ut på olika sätt och att det är okej att vara olika. 

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

Varje vecka kommer vi att dela in barngruppen i mindre grupper. Vi kommer att erbjuda barnen möjlighet att lyssna när vi läser ur boken "min familj" som lyfter olika familjesituationer. Samtidigt som vi läser ur boken kommer vi att ge barnen utrymme till att ställa frågor eller prata om det som intresserar dem. Vi kommer utmana barnen i deras tänkande genom att ställa frågor som; vad är en familj? Hur många kan man vara i en familj osv. Vi kommer att titta på bilder på barnens egna familjer och låta barnen få berätta om de vill. Vi kommer att sätta upp alla familjefoton på en vägg på avdelningen för att ge barnen möjlighet till att reflektera över hur olika familjer kan se ut och samtidigt skapa en länk mellan barnens hem och förskolan. 

Vi kommer senare att göra en undersökning för att ta reda på vilka olika språk det talas i respektive barns familj för att senare kunna jobba vidare med olika språk i förskolan.

UTVÄRDERING

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

ANALYS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: