Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk4 - vad behöver ett frö för att gro.

Skapad 2016-08-14 18:37 i Tiundaskolan Uppsala
Under tre veckor kommer vi att utföra och dokumentera undersökningar kring vad ett frö behöver för att gro.
Grundskola 4 Kemi Fysik NO (år 1-3) Biologi

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ekologi. Arbetsområdet pågår under veckorna 36-40. Redovisningen av dina kunskaper sker genom en presentation i grupp inför klassen.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:
Syftet med undersökningarna är att ta reda på vad ett frö behöver för att gro. Samt vad som händer om man utesluter någon del.

Vi ska arbeta främst med förmågorna 
- förmågan att skriva hypoteser
- förmågan att genomföra en undersökning

Centralt innehåll ur Lgr11 som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

I grupper om ca 4 elever kommer ni att få undersöka och genomföra experiment. Grupperna kommer att få olika sätt och förhållningssätt till hur experimenten ska genomföras.


Vi kommer även att träna på att dokumentera undersökningarna och att skriva labbrapporter.

Vi kommer att titta nogare på vilka förmågor som bedöms och tillsammans ska vi utforma en mall. Mallen kommer vi att använda oss av när vi ger feedback och feedforward på varandras presentationer.

Området kommer att avslutas med en redovisning i helklass.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Fotosyntes, klorofyll, kretslopp, ekologi

Uppgifter

  • Slutet kretslopp

Matriser

NO Fy Bi Ke
Biologi åk 4-5

Kan med stöd av vuxen
0
Kan oftast på egen hand
1
Kan på egen hand
2
Kan med säkerhet
3
Natur och samhälle
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t.ex. nerbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Eleven har fått kännedom om människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Eleven kan namn på vanlig förekommande arter samt hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. Djur, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.
Eleven har inga kunskaper om djurs, växters och andra organismers liv.
Eleven kan namnge några vanlig förekommande arter. Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om djur, växters och andra organismers liv samt fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Eleven visar det genom att GE EXEMPEL PÅ och BESKRIVA dessa med VISS användning av biologins begrepp.
Eleven kan namnge några vanlig förekommande arter. Eleven har UTVECKLADE kunskaper om djurs, växters och andra organismers liv samt fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ ENKLA SAMBAND inom dessa med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp.
Eleven kan namnge några vanlig förekommande arter. Eleven har VÄL UTVECKLADE kunskaper om djurs, växters och andra organismers liv samt fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa och NÅGOT GEMENSAMT DRAG med GOD användning av biologins begrepp.
Ekosystem i närmiljön. Samband mellan olika organismer. Samband mellan organismer och den icke levande miljön
Eleven har inga kunskaper om ekosystem i närmiljön
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om ekosystem i närmiljön. Eleven visar det genom att GE EXEMPEL PÅ och BESKRIVA sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med VISS användning av biologins begrepp.
Eleven har UTVECKLADE kunskaper om ekosystem i närmiljön. Eleven visar det genom att PÅ ETT UTVECKLAT SÄTT FÖRKLARA sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp.
Eleven har VÄL UTVECKLADE kunskaper om ekosystem i närmiljön. Eleven visar det genom att PÅ ETT VÄL UTVECKLAT SÄTT FÖRKLARA sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med GOD användning av biologins begrepp.
Naturtyper i Sverige. Samband mellan olika organismer. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Organismers anpassning till olika livsmiljöer
Eleven känner inte till Sveriges naturtyper.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om naturtyper i Sverige. Eleven GER EXEMPEL PÅ organismers anpassningar till olika livsmiljöer och BESKRIVER sambanden mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön med VISS användning av biologins begrepp.
Eleven har UTVECKLADE kunskaper om naturtyper i Sverige.. Eleven visar det genom att VISA PÅ SAMBAND kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer och samband mellan organismer och den icke levande miljön med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp.
Eleven har VÄL UTVECKLADE kunskaper om Sveriges naturtyper. Eleven visar det genom att PÅ ETT VÄL UTVECKLAT SÄTT FÖRKLARA och VISA PÅ MÖNSTER I organismers anpassningar till olika livsmiljöer samt sambanden mellan organismer och den icke levande miljön med GOD användning av biologins begrepp.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelse och vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen.
Eleven har fått kännedom om naturen som resurs för rekreation och upplevelse och vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen.
Biologins metoder och arbetssätt
Enkla fältstudier och experiment. Planering,
Eleven kan inte genomföra enkla fältstudier och undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL att FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Enkla fältstudier och experiment. Utförande och utvärdering.
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven gör ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, t.ex. i faktatexter och tidningsartikel.
Eleven söker inte naturvetenskaplig information.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄL UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med GOD anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: