Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi ht16

Skapad 2016-08-14 18:53 i Tiundaskolan Uppsala
Planering med matris över området ekologi
Grundskola 6 Biologi

Området ekologi är inte nytt för er men i åk 6 ska ni få en liten fördjupning av det ni redan kan. Ekologi är ju som ni nu säkert vet läran om hur växter, djur och andra levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen. Begrepp som du ska kunna efter avslutat område är bl.a. Ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, organism, art, livscykel, population, biologiskt samhälle, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, anrikning, energi, kretslopp.

Innehåll

Ämnets syfte:

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Skolan skall ansvara för att varje elev:
Kan lära, utforska, arbeta självständigt; men även tillsammans i grupp.och känna tillit till sin egen förmåga
Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Centralt innehåll:

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet.

Biologisk mångfald

Hållbar utveckling

Aktuella samhällsfrågor

Ekosystemens förändringar i ett historiskt perspektiv

Efter avslutat område ska du kunna:

Begrepp du skall kunna använda dig av för att nå kunskapskraven när området är klart är:

Ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, organism, art, population, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, anrikning, naturtyp, nisch, konkurrens, anpassning.

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer, läsa texter (från boken och tidningar) och lyssna på genomgångar samt arbeta i ett eget arbetshäfte som tar upp alla begreppen.

Vi kommer också att arbeta med mikroskopet under laborationerna.

 

Du visar att du lärt dig genom att:

 • Lämnar in ditt arbetshäfte ifyllt
 • Skriftligt förhör på begreppen
 • Under lektioner visa att man tex behärskar begreppen och kan delta i diskussioner.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris ekologi;

I samtal och diskussioner (både muntligt och skriftligt) kring frågor som hör till detta avsnitt kommer jag bedöma din förmåga att:

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Beskriva tänkbara konsekvenser och motivera dina svar
I sitt resonemang beskriver eleven någon tänkbar konsekvens. Eleven ger någon enkel förklaring av vad konsekvensen kan bli vilket, ger ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
I sitt resonemang beskriver eleven några konsekvenser. Eleven ger en mer utvecklad förklaring av vad konsekvenserna kan bli, vilket ger ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
I sitt resonemang beskriver eleven flera konsekvenser. Eleven förklarar vilka konsekvenserna kan bli från olika perspektiv eller i längre logiska resonemangskedjor, vilket ger ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Eleven framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Visa på samband
Eleven kan förklara enkla samband och kopplar samman till någon teori och/eller fakta.
Eleven kan förklara samband och kopplar samman olika teorier och/eller fakta på ett relativt korrekt sätt.
Eleven kan förklara samband och kopplar samman olika teorier och/eller fakta på ett sätt som gör att eleven kan dra slutsatser som går att överföra till andra sammanhang.
Visa att du kan använda begreppen
Eleven kan använda några av de begrepp som hör till avsnittet. Eleven använder begreppen till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera begrepp som hör till avsnittet. Eleven använder oftast begreppen i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta begreppen som hör till avsnittet. Eleven använder begreppen i rätt sammanhang.
Visa att du kan resonera kring hur människan påverkar miljö och kan ange några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven ger förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Elevens ger någon enkel motivering vilket ger ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
Eleven ger förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Elevens motiverar åtgärderna vilket ger ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Eleven ger egna förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Elevens motiverar åtgärderna från olika perspektiv eller i längre logiska resonemangskedjor vilket ger ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.

Vid laborationer kommer jag bedöma din förmåga att:

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Genomföra laborationer/fältstudier utifrån en planering
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver mycket stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Eleven genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga.
Jämföra resultatet med frågeställningarna, tex hypotesen, och koppla till biologiska/kemiska/ fysikaliska modeller
Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Eleven drar någon enkel slutsats med viss koppling till teoretiska modeller.
Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Eleven drar utvecklade slutsats med relativ god koppling till teoretiska modeller.
Eleven kan jämföra resultaten ifrån undersökningen med sin hypotes. Eleven drar välutvecklade slutsats med god koppling till teoretiska modeller.
Föra resonemang kring rimlighet och möjliga felkällor
Eleven gör ett försök att resonera kring resultatens rimlighet.
Eleven kan resonera kring resultatens rimlighet och gör ett försök att identifiera möjliga felkällor.
Eleven kan föra ett resonemang kring eventuella avvikande dataresultat och gör en koppling till möjliga felkällor.
Ge förslag på förbättringar av undersökning
Eleven ger något förslag till förbättring även om det inte är helt relevant.
Eleven ger något förslag till förbättring som är relevant.
Eleven ger förslag till förbättringar som är relevanta och välgrundade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: