Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2016-08-14 19:52 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
I år 4 ska vi läsa, skriva, lyssna och samtala tillsammans.
Grundskola 4 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva."

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • urskilja språkliga strukturer.
 • skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska du:

 • få flyt i din läsning
 • få läslust och läsförståelse
 • kunna koppla texter till dina egna erfarenheter
 • kunna skriva en egen text
 • kunna använda stor bokstav, mellanrum mellan orden, punkt och frågetecken.
 • kunna stava vanliga ljudenliga ord
 • kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • kunna framföra en åsikt

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning: Du visar att du kan

 • Läsa med flyt
 • Visar att du förstår texten
 • Kopplar texten till egna upplevelser
 • Skriva en text som någon annan kan läsa och förstå
 • Använda stor bokstav, mellanrum mellan orden, punkt och frågetecken
 • Stava vanliga ljudenliga ord
 • Förstå en instruktion
 • Framföra en egen åsikt

Detta visar du genom:

 • Högläsning
 • Samtal om texter
 • Skrivande
 • Att följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • Samtal och argumentation 

Matris utifrån materialet: Nya språket lyfter

 

1

2

3

4

Läsa A

Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.

Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.

Jag känner igen en del ord när jag läser.

Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.

Skriva A

Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.

Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.

Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.

Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.

Avstämning A

Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.

     

Läsa B

Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.

Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.

Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.

Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.

Skriva B

Jag kan skriva ord och korta texter.

Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.

Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.

Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.

Avstämning B

Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.

     

Läsa C

Jag läser för att lära och uppleva.

Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.

Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.

 

Skriva C

Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.

Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.

Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.

Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.

Avstämning C

Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.

     

Läsa D

Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.

Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.

Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.

 

Skriva D

Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.

Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.

Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.

Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.

Avstämning D

Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.

     

Berättande

Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.

Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.

Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.

Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.

Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande

Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.

Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.

Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.

Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Undervisning och arbetsformer

Läsningen har kommit igång ordentligt och vi ska läsa och skriva mycket tillsammans. Vi har många böcker att läsa och mycket att kommunicera om i tal och skrift. Vi tar hjälp av skolbibliotek och bokbuss.

Du ska få arbeta med skönlitteratur och med andra elevnära texter. Du läser och skriver tillsammans med klasskamrater, diskuterar och argumenterar. Du kommer regelbundet att låna böcker på skolans bibliotek och bokbuss. Böckerna läser du vid flertal tillfällen i undervisningen. Det ges också möjlighet att låna hem böcker för att läsa. Vi arbetar på djupet med texter för att arbeta upp din läsförståelse och skapa läslust. Vi använder oss av olika strategier för att öka på din läsförståelse. Vi arbetar både enskilt, i par och tillsammans i grupp för att bedöma och se det som gjorts bra och vad som kan förbättras.

Du ska få träna på att skriva en berättande text, med ex stöd av tankekarta.

Du ska få träna på att skriva en fakta text, t ex utifrån stödord gemensamt och enskilt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: