Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2016-08-14 21:27 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Teknik SO (år 1-3) Svenska Bild
...

Innehåll

Undervisningens mål:

Du ska få lära dig

 •  hur livet på jorden uppstod
 •  om djurens och människans utveckling samt människans liv i Sverige under äldre och yngre stenåldern, bronsåldern och  järnåldern.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Detta kommer vi att arbeta med

Du kommer att

 •  läsa olika faktatexter och samla stödord
 •  skriva egna texter utifrån dina stödord
 •  se filmer
 •  lyssna på lärarens genomgångar
 •  reflektera över hur det kunde vara att leva under de olika tidsåldrarna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Detta kommer att bedömas

Du ska

 • känna till huvuddragen i livets tidslinje
 • kunna följdordningen på människans olika tidsåldrar
 • kunna beskriva hur människorna i Sverige levde under de olika tidsåldrarna
 • kunna göra enkla jämförelser mellan de olika åldrarna kunna göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet idag


Matriser

Sv Tk Bl SO
SO bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
göra jämförelser
 • SO   3
Du gör enkla jämförelser och ger något exempel på likheter och/eller skillnader.
Du gör jämförelser, ger exempel och förklarar delvis vad likheter och/eller skillnader beror på.
Du gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på.
beskriva och förklara
 • SO   3
Du har vissa kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp. Du använder ett enkelt språk.
Du har vissa kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp. Du förklarar och ger exempel.
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av ord och uttryck.
använda tidslinje
 • SO   3
Du kan ange några av tidsåldrarna, men inte i kronologisk ordning.
Du kan ange istiden, äldre stenåldern, yngre stenåldern, bronsåldern och järnåldern, men inte i kronologisk ordning.
Du kan ange istiden, äldre stenåldern, yngre stenåldern, bronsåldern och järnåldern i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: