👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Modersmål. Arabiska 2016/2017

Skapad 2016-08-15 12:17 i Modersmålsskolan Helsingborg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola F – 3 Modersmål

Utifrån läroplanen ska eleverna ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Lärare ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det Arabiska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Genom undervisningen i ämnet arabiska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån kunskapskraven i kursplanen

Skolan skall i sin undervisning i Arabiska sträva efter att eleven

 • Ska forma bokstäverna i alfabetet med rätt höjd och storlek i förhållande till varandra
 • Ska ha mellanrum mellan dina ord när du skriver
 • Ska hålla ihop bokstäverna i ord när du skriver så att indelningen i ord blir tydlig
 • Ska använda dig av skiljetecken och punkt i ditt skrivande
 • Ska kunna kombinera dina meningar och texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap
 • Ska berätta och beskriva olika saker så att innehållet tydligt framgår till mottagaren 
 • reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige
 • Långsiktiga mål:

Att utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Att våga använda språket och känna att språket bär!

 

Arbetssätt / undervisning:

Fram till våren:Vi kommer bl.a. att arbeta med:

Frukter, färger, tiotal till 100, några av Europas länder, nationaliteter, språk, säga hur mycket klockan är, veckodagarna, fritidsaktiviteter, kunna säga vad du tycker om/inte tycker om att göra, årstider, månader, saker som finns i ett rum, prepositioner (lägesord: på, i, under, etc, kläder, kroppsdelar, beställa mat)...

 • Skriva meningar och texter både enskilt och i grupp
 • Skriva bokstäver och forma dem på korrekt sätt för att få ett avslappnat skrivande
 • Använda mind map, bilder och föremål som stöd för att bygga upp berättelserna
 • Muntliga redovisningar av korta meningar som eleverna skrivit och litteratur som de läst

 

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

Elevens arbetsinsats bedöms både på det arbete som eleven genomför på egen hand och i samarbete med andra, fortlöpande under hela terminen. De konkretiserade målen ligger som grund för bedömningen och en matris används för att tydliggöra uppnådda kunskaper.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • att forma bokstäverna i alfabetet med rätt höjd och storlek i förhållande till varandra
 • att ha mellanrum mellan dina ord när du skriver
 • att hålla ihop bokstäverna i orden när du skriver
 • att använda dig av skiljetecken och punkt när du skriver
 • att kombinera dina meningar och texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap
 • att berätta och beskriva olika saker både muntligt och skriftligt så att innehållet tydligt framgår till mottagaren

Dokumentation:

Nya språket lyfter

Elevarbeten

 

 

Matriser

Ml
Modersmål. Arabiska 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet (och känner till läsriktningen). Du jämför ljud i modersmålet och svenska. .
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckens form (och skrivriktningen) samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
 • Ml
Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.