Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivinlärning åk 1

Skapad 2016-08-15 13:20 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska

Du ska få möjlighet att känna lust när du läser och skriver.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att läsa texter som är anpassade för dig.
Du ska kunna delta i samtal.
Du ska kunna anpassa ditt språk i olika sammanhang.
Du ska bli medveten om din läs-och skrivförmåga och vad du behöver träna mer på.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vad

Läsa

Du bör:

 • känna igen alla bokstavsformer
 • koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken
 • Höra hur många ljud ett ord består av
 • identifiera  första och sista ljudet i ord
 • Ljuda samman språkljud
 • Dela upp ord i språkljud
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • Läsa enkla nya små ord
 • Läsa ord med enkla konsonantförbindelse
 • Läsa enkla meningar och förstå innehållet
 • Känna till olika lässtrategier (Läsfixarna)
 • Visa intresse för läsning

 

Skriva

Du bör:

 • Kunna skriva alla bokstäver rätt sätt
 • Göra mellanrum mellan ord
 • Inte blanda versaler och gemener
 • Klara av att skriva enkla ljudenliga ord
 • Skriva enkla meningar eller frågor med versal och punkt eller frågetecken

Hur
Varje termin läser eleven in en oförberedd text på datorn som tydliggör för eleven hur han/hon läser. Här blir eleven uppmärksam på sina framsteg och utvecklingsmöjligheter i sin läsutveckling.
I Dagboken synliggörs skrivutvecklingen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Undervisning och arbetsformer

Vi har gemensamma genomgångar, individuella laborationer och spel i par/grupp. Eleverna arbetar med texter i anpassad svårighetsgrad, där eleven själv är med och väljer efter sin läsförmåga.

- lekfulla och varierande genomgångar av bokstäverna/ljuden i grupp
- eget arbete i Skrivaböckerna
- muntliga genomgångar av enkla ord som ska läras som ordbilder
- kontinuerlig övning av läsning av olika texter,
- lustfyllda laborationer med bokstäver, ord och meningar
- samtal i par och i grupp om bekanta och elevnära texter där    eleverna får möjlighet att uttrycka tankar och värdera texter, med hjälp av Läsfixarna
- boklån på bibliotek
- högläsning av olika sorters texter och samtal kring dessa


Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: