Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska / svenska A åk 3

Skapad 2016-08-15 13:34 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi fortsätter att utveckla läsningen så att du klarar av att läsa olika typer av böcker och texter. Vi arbetar också vidare med skrivandet så att du kan skriva längre och utförligare texter samt bearbeta dem. Vi ska också träna på att berätta, samtala och redovisa för varandra.

Innehåll

Arbetsområden:

Svenska - läsa

Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter.

Instruktioner.

Dikter.

Faktatexter, informationssökning.

Barnboksförfattare och illustratörer.

Läsa med inlevelse.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Svenska - skriva

Skapande av olika typer av texter för hand/med dator.

Berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning samt samma tempus och detaljerade beskrivningar.

Faktatexter och dikter. 

Textbearbetning.

Språkets struktur: punkt, stor bokstav, frågetecken, utropstecken, kommatecken, talstreck.

Stavningsregler

Alfabetisk ordning.

Instruktioner.

Ordklasser: substantiv, adjektiv, verb.

Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

Tala, lyssna, samtala

Samtala, lyssna och återberätta i olika samtalssituationer med eller utan bildstöd.

Redovisa inför grupp. 

Ge och ta respons. 

Källkritik

 

Så här ska vi arbeta:

Läsa:

- Läsgrupper: Högläsning, parläsning, läsförståelse, ordförståelse, språklekar.

- Högläsning: Samtalar om innehållet och obekanta ord, budskap och textens uppbyggnad.

- Parläsning.

Skriva:

- Gemensamma genomgångar om språkets struktur, det vill säga skiljetecken, stavningsregler och ordklasser. Delar av arbetet gör vi i Forma språket. 

- Vi kommer att arbeta med alfabetisk ordning med hjälp av ordlista.

- Vi tränar på att skriva olika typer av texter. Vi använder pågående teman, bilder och skönlitterära texter som inspiration.

- Eleverna får bearbeta sina texter på olika vis utifrån en mall. De ska också få öva på att läsa varandras texter och ge respons utifrån givna punkter. Det kan handla om språkets struktur samt innehåll och formuleringar.

- Vi fortsätter att träna på att skriva med en läslig handstil med små bokstäver. 

Tala, lyssna, samtala:

- Redovisningar i mindre och större grupp. 

- Vi har samtal om aktuella, vardagsnära händelser där eleverna får återberätta samt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. 

Bedömning:

Se matris i ämnet svenska, under fliken Planering / Bedömningsmatriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: