Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och Teknik åk 9 ht 16 Energi och energiförsörjning, hållbar utveckling

Skapad 2016-08-16 08:00 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi kommer köra dels renodlat fysik, teknik men också koppla samman det med arbetsområdena Andra världskriget och hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Matematik Teknik Fysik

Lär dig arbeta över ämnesgränserna.

Fakta och begrepp.

Knyt samman och argumentera och diskutera.

Se samband mellan No ämnen och sammhället i övrigt

Innehåll

Litteratur

Olika fysikböcker, sammanfattningar mm

Filmer, internet

Bedömningsform

Bedömning sker kontinuerligt på lektioner, prov muntligt /skriftligt, praktiska uppgifter/laborationer.

Test 13 0ot ord och begrepp.

Muntlig redovisning v 42 17-20 oktober.

Vad vi bedömmer fysik och teknik

Vad vi bedömer fysik

1)                                        Hur du deltar i diskussioner och samtal som rör energi, teknik, miljö,och samhälle, skiljer fakta från värderingar.

2)                                         Hur du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och redovisningar.

3)                                        Hur du kan planera, genomföra och utvärdera laborationer.

4)                                        Vilka kunskaper du har som rör energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang, hur du använder dem mha begrepp, modeller och teorier.

5)                                        Dina kunskaper om hur krafter, rörelser, hävarmar ljus, ljud och elektricitet fungerar i vardagslivet och samhället.

6)                                       Hur du använder fysikaliska modeller angående partiklar och strålning, hur du resonerar kring  energi, naturresurser och miljö samt åtgärder som bidrar till hållbar utveckling.

7)                                        Förmågan att se sambandet mellan naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvilkor.

Vad vi bedömer teknik

 

1)                                     Hur du undersöker olika tekniska lösningar, använder ämnesspecifika begrepp, beskriver hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

2)                                     Hur du resonerar om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

3)                                     Hur du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och prövar möjliga idéer till lösningar samt utformar fysiska/digitala modeller

4)                                     Hur du väljer/får en arbetsprocess att leda framåt

5)                                     Hur du dokumenterar arbeten med hjälp av skisser, modeller, ritningar samt hur väl intentionen i arbetet synliggörs

6)                                     Hur väl du kan föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras under tid samt vad för drivkrafter som påverkar teknikutveckling

7)                                     Hur du för resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö

 

Grundläggande begrepp och moment

 

 

*Energi och effekt

Atom och kärnfysik

*Energiomvandlingar och energikällor

 

 

*Utveckla kunskaper om fysikaliska och tekniska sammanhang, formulera och granska argument.

*Skilja mellan naturvetenskapliga  och andra sätt att skildra omvärlden samt hur naturvetenskap och bla kultur påverkar varandra

Matriser

Teknik förmågor 2013

Förmågor

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nyivå 4
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion, med viss hjälp
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion , använder oftast metoder som fungerar relativt väl
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion, använder oftast strategier och metoder som fungerar väl
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 
Kan identifiera och lösa enkla tekniska problem och behov med viss hjälp
Kan identifiera och lösa enkla tekniska problem och behov med hjälp av teknik, kan även identifiera och lösa enklare vardagsproblem med hjälp av teknik
Kan identifiera och lösa problem och behov från bekanta situationer, använder oftast metoder som fungerar relativt väl
Kan identifiera och lösa problem och behov från bekanta situationer eller vardagsproblem, använder oftast strategier och metoder som fungerar väl
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 
Kan använda enkla tekniska begrepp samt se enkla samband mellan olika begrepp
Kan använda tekniska begrepp och ser sambanden mellan dem
Kan använda och ofta analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett ganska säkert sätt (förtroendefullt)
Kan använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett säkert sätt (förtroendefullt)
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 
Kan granska enkel information, diskuterar och tar ställning enbart kring för eleven kända ämnen och fenomen
Kan granska olika sorters information, diskuterar och tar ställning kring delvis nya ämnen och fenomen
Kan någorlunda kritiskt granska information, diskuterar gärna och tar ställning samt motiverar sitt ställningstagande kring olika ämnen och fenomen
Granskar kritiskt olika former av information, diskuterar olika ämnen på en hög nivå och tar aktivt ställning med en naturvetenskaplig motivering kring även tidigare okända ämnen och fenomen
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 
Kan med viss handledning beskriva teknikutvecklingen och dess historia
Kan med viss självständighet beskriva teknikutvecklingen och dess historia
Kan med säkerhet beskriva teknikutvecklingen och dess historia och har idéer om hur dessa påverkar även samhället
Beskriver på en hög nivå teknikutvecklingen och dess historia och kan med säkerhet redogöra för dess påverkan på samhället omkring oss

Avsnitt 6

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9

Matriser

Fy Ma Tk
Fysik förmågor 2013

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Kan granska enkel information, diskuterar och tar ställning enbart kring för eleven kända ämnen och fenomen
Kan granska olika sorters information, diskuterar och tar ställning kring delvis nya ämnen och fenomen
Kan någorlunda kritiskt granska information, diskuterar gärna och tar ställning samt motiverar sitt ställningstagande kring olika ämnen och fenomen
Granskar kritiskt olika former av information, diskuterar olika ämnen på en hög nivå och tar aktivt ställning med en naturvetenskaplig motivering kring även tidigare okända ämnen och fenomen
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Kan hjälpligt genomföra undersökningar och laborationer med en given detaljerad instruktion
Genomför självständigt undersökningar och laborationer enligt givna instruktioner
Kan genomföra undersökniongar och laborationer med öppna frågeställningar och utan direkta givna instruktioner samt kan dra någon form av slutsats kring resultatet
Kan självständigt och med säkerhet genomföra undersökningar och laborationer med öppna frågeställningarutan givna instruktioner och kan reflektera över resultatet
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Kan med viss handledning beskriva enkla samband i naturen och samhället
Kan med viss självständighet beskriva samband i naturen och samhället
Kan med säkerhet beskriva olika samband i naturen och samhället och har idéer om hur dessa påverkar även samhället
Beskriver på en hög nivå olika samband i naturen och samhället och kan med säkerhet redogöra för dess påverkan på samhället omkring oss
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: